A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Nytt från KPR

I KPI sitter representanter från PRO, Leif Fryklund ordf och  Roland Sandén vice orf
och SPF Seniorerna Lidingöskeppet Bo Brismar.

Kommunala pensionärsrådet KPR, är ett forum för samråd och information mellan Lidingö kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen

Kommunala pensionärsrådet (KPR) håller regelbundna möten mellan Lidingöpolitiker, PRO Lidingö och SPF Seniorerna Lidingöskeppet. I KPR får PRO och SPF möjlighet att  komma med förslag och synpunkter för sådant som rör Lidingös pensionärer. Från PRO Lidingö deltar ordf Leif Fryklund och Roland Sandén, vice ordf.  

Aktuellt från omsorg- och socialförvaltningen


Silviacertifiering
Stadens hemtjänst är den första kommunala hemtjänsten i landet som får ta emot denna utmärkelse.

Projekt kring samordnad individuell plan (SIP)
Ca 160 personer har utbildats i SIP. Det är viktigt att medborgarna känner till att de kan kräva att vara med i SIP.

Läs broschyren: Bollas runt i vården.

Trygg och effektiv utskrivning
Från och med 1 januari 2018 gäller ny lagstiftning som reglerar kommunens ansvar när personer skrivs ut från akutsjukvård. Bland annat ska SIP göras. Varje kommun ska också träffa avtal med landstinget. För att möte det utökade ansvaret arbetar kommunerna redan nu tillsammans med KSL för att förbereda sig. Om kommunerna inte klarar av att ta emot utskrivna personer tillräckligt snabbt kan detta resultera i straffavgifter.

Information från pensionärsorganisationerna

- PRO har haft årsmöte med sina medlemmar. Aktuellt för närvarande är diverse kurser och aktiviteter.

- SPF informerade om Alzheimers café som nu funnits i tre år. SPF informerade också om Livlinan. Tanken är att skapa telefonkedjor för ensamståene äldre. När någon inte svarar ska man i stället kontakta angiven kontaktperson/anhörig. Livlinan är inte bara till för SPF.

På kommande möte i september kommer man bland annat att ta upp:

  • Boende för äldre, som en fast punkt på varje dagordning.
  • Bli involverade i samråd om centrum i höst.
  • Få information om vilka hälsoinsatser som görs för Lidingös äldre och hur hälsoläget är.
  • Få information om vad äldre invandrare (som bott här en längre tid) på Lidingö behöver/önskar för insatser.
  • Hur ser ansvarsfördelningen ut när en äldre person arbetar som volontär och till exempel arbetar med en ensamkommande/nyanländ. Det kanske behövs en utbildningsinsats.

Hör gärna av dig till någon i PRO Lidingös styrelse om du har förslag på frågor som du tycker är viktiga för Lidingös pensionärer och som bör tas upp i KPR. 

Roland Sandén

Anita Hitterdahl