A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsförmåner

PRO Olycksfallsförsäkring

När man blir pensionär förändras försäkringsskyddet, ofta utan att man tänker på det. Försäkringar från arbetsgivare och fack upphör och gäller i regel inte efter 65 års ålder.

När man blir pensionär förändras försäkringsskyddet, ofta utan att man tänker på det. Försäkringar från arbetsgivare och fack upphör och gäller i regel inte efter 65 års ålder.

Men behovet av försäkringar upphör inte bara för att man blir pensionär. Snarare tvärtom. All tid är fritid och många har ett mer aktivt liv som pensionär än som yrkesverksam.

Tyvärr inträffar det händelser som kan förändra livet från den ena dagen till den andra. Därför är en egen olycksfallsförsäkring bra att ha.

PRO Olycksfallsförsäkring ger ett bra skydd dygnet runt om olyckan skulle vara framme. Dessutom kan du behålla den livet ut utan att försäkringsbeloppen sänks när du blir äldre.

Detta räknas som olycksfall
Olycksfall är en kroppsskada som uppkommit genom en oförutsedd, plötslig, yttre händelse. Som olycksfall räknas även avsliten hälsena, knäskada genom vridvåld samt kroppsskada vid solsting, värmeslag, förfrysning och fästingbett.

I PRO Olycksfallsförsäkring ingår även ett krismoment om du skulle drabbas av en traumatisk händelse (tillexempel ett olycksfall) och en läkare föreskriver behandling för detta.


Vad PRO Olycksfallsförsäkring gäller för
Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet. Med det menas bestående nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall samt kostnader som inte täcks av samhället, till exempel rehabilitering, läke-, rese-, tandskade- och merkostnader i samband med olycksfallet.

Försäkringsmoment

Försäkringsbelopp, pbb

Försäkringsbelopp kr (2016)

Medicinsk invaliditet

4 prisbasbelopp

                   177 200 kr

Merkostnader*

3,6 prisbasbelopp

                   159 480 kr

Rehabilitering

1 prisbasbelopp

                     44 300 kr

Vanprydande ärr

Ersättning lämnas enligt tabell

Sjukhusersättning

Sjukhusvistelse > 7 dagar ersätts med 50 kr/dag

Läke-, rese- & tandskadekostnader

Nödvändiga och skäliga kostnader

Krisförsäkring

10 behandlingstillfällen i Sverige


Fler fördelar med PRO Olycksfallsförsäkring

  • Du kan teckna PRO Olycksfallsförsäkring oavsett ålder.
  • Du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration.
  • Försäkringsersättning är skattefri och gäller utan självrisk.
  • Försäkringen är värdesäkrad vilket innebär att försäkringsbeloppet och andra ersättningsbelopp som är knutna till prisbasbeloppet följer inflationen.


Månadspremie och betalningsalternativ
Premien för PRO Olycksfallsförsäkring är densamma, 21 kr per månad, oavsett ålder. Det enklaste sättet att betala premien är via autogiro. Du kan även välja faktura (helår-, halvår- eller kvartalsbetalning). 

Om du råkar ut för ett olycksfall
Om du råkar ut för ett olycksfall anmäler du detta till PRO Försäkringars kundtjänst på telefon 060-740 24 90. Här lämnar du en kort redogörelse för det inträffade olycksfallet. Vi behöver bl.a. veta när olycksfallet inträffade, hur olycksfallet gick till och vilka skador du ådrog dig. Ditt ärende skickas därefter till försäkringsbolaget för vidare handläggning. För att kunna göra en skadeanmälan krävs det att du uppsökt läkare och fått skadan behandlad och dokumenterad.


Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för PRO Olycksfallsförsäkring är Förenade Liv Gruppförsäkring AB, org.nr. 516401-6569.

 

Ansökningsblankett och förköpsinformation

Försäkringsvillkor