A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO 75 år

PRO i framtiden: Här är våra experters spaningar

Joakim Erdtman, sakkunnig inom hälso- sjukvård. Anders Thoré, sakkunnig inom ekonomi samt Susanne Öhrling, sakkunnig inom äldreomsorg. Joakim Erdtman, sakkunnig inom hälso- sjukvård. Anders Thoré, sakkunnig inom ekonomi samt Susanne Öhrling, sakkunnig inom äldreomsorg.

Jämställda pensioner och utökad tandvårdsreform. Det är exempel på områden som kommer att bli allt mer centrala för PRO att arbeta med. Vi bad PRO:s sakkunniga att peka ut de tre viktigaste framtidsfrågorna inom deras område.

Ekonomi /pensioner:

1. Rättvis beskattning

Skatten på pension och lön ska vara lika.

2. Ingen broms i pensions-systemet

Pensionerna ska följa löneutvecklingen.

3. Jämställda pensioner

Även kvinnor som har haft låg lön och som har jobbat deltid måste få pensioner som går att leva på. 

Anders Thoré,  sakkunnig inom pensionärers ekonomi.

 

Hälso- och sjukvård:

1. En trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård.

Förutsättningarna mellan landstingen och regionerna skiljer sig mycket åt.
En växande andel äldre av befolkningen och därmed ökade behov kommer emellertid göra att hälso- och sjukvårdssystemet behöver förändras.

I framtiden är det viktigt att vårdcentraler och närsjukvård byggs ut så att den förbyggande hälso- och sjukvården till äldre förbättras. Den geriatriska kompetensen på vårdcentraler och på närakuter behöver också förstärkas. PRO:s krav på äldrevårdscentraler har framtiden för sig.

2. Tandvården bör ingå i högkostnadsskyddet 

Tack vare att den förebyggande tandvården har utvecklats genom åren kommer tandvårdsbehovet hos äldre öka genom att allt fler har sina egna tänder i behåll. För att tandhälsan ska fortsätta vara god på äldre dagar krävs ofta ett kostsamt underhåll. 

För PRO är det därför av vikt, att vi fortsätter arbeta för en tandvårdsreform där tandvården införlivas i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. För tänderna är ju en del av kroppen!

3. E-hälsa för äldre 

Den digitala utvecklingen går snabbt i samhället, inte minst inom hälso- och sjukvården. Den här utvecklingen innebär både möjligheter och risker.

Via internet går det till exempel redan idag i en del landsting och regioner att läsa sin egen journal på nätet. PRO kommer att arbeta för att finna alternativ så att det alltid går att ha kontakt med hälso- och sjukvården fysiskt och via telefon.

Joakim Erdtman, sakkunnig inom hälso- och sjukvård.

 

Äldreomsorg:

1. Ökad kvalitet och kontinuitet inom hemtjänsten

Kompetensförsörjningen inom både vård och omsorg är en av de viktigaste framtidsfrågorna inom äldreomsorgen. Det är mycket viktigt att skapa förutsättningar för en god kompetensförsörjning. Bemanningen ska vara tillräcklig och personalen ska ha erforderlig kompetens. 

Personalkontinuitet är viktig både inom hemtjänsten och särskilt boende. Det är mycket viktigt att tillförs äkra den äldre en god levnadsnivå i stället för skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. 

Det saknas ett helhetsgrepp inom äldreomsorgen eftersom det råder oacceptabla skillnader mellan kommunerna vad gäller kvalitet. Äldreomsorgen är i obalans vilket innebär flera konsekvenser inför framtiden: bl a platsbrist på särskilda boenden, senare flytt till särskilt boende och därmed kortare boendetider samt ökad belastning för de anhöriga. 

2. En helhetssyn på boendet

Det är viktigt att skapa förutsättningar för alternativa boendeformer för äldre som ger möjlighet till trygghet och gemenskap. Boendet måste följa livstrappan som tar vid och stegvis anpassas efter den äldres behov. PRO efterlyser mer av en helhetssyn på bostadsförsörjningen för äldre. 

3. Välfärdsteknik med respekt för individen.

En av de viktigaste framtidsfrågorna. Inom äldreomsorgen går utvecklingen fort. Trygghetslarmen håller på att digitaliseras, kommuner prövar tillsyn nattetid med kamera och hälso­robotar kan också bli en del av framtiden.

Användningen av välfärdsteknik inom äldreomsorgen måste enligt PRO utgå ifrån respekt för individens önskemål och behov, vilket förutsätter samtycke från den enskilde. 

En viktig fråga är också den personliga integriteten för personer med avsaknad av beslutsförmåga. Den digitala klyftan måste åtgärdas så att inte äldre står utanför kommunikationen inom vård och omsorg.

Susanne Öhrling, sakkunnig inom äldreomsorg.

 

PRO Pensionären nr 2 2017.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.