A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Arkiv

Årsmöte 7 februari 2017

PRO Dalvik

Protokoll fört vid årsmöte den 7 februari 2017 i Seniorernas hus

§ 29

 § 30

 

Ordförande Britt Lejon öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Till ordförande vid förhandlingarna valdes Bo Enar Karlsson och till sekreterare Britt-Marie Samuelsson. Att justera dagens protokoll valdes Gunnel Carlsson och Marianne Stark.

 § 31

 § 32

 

 Kallelse ansågs ha skett i behörig tid.

 Dagordningen godkändes.

§ 33

 § 34

 § 35

§ 36

§ 37      

 

 

 

 

 § 38

   

 

 

 § 39

 

 

 

 § 40

 § 41

 § 42

 § 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

2016 års ekonomiska berättelse godkändes.

 Revisionsberättelse upplästes och godkändes.

 Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 Val styrelse

a)      Per-Åke Lejon valdes till kassör för 2 år.

b)      Isa Eklund valdes till studieorganisatör för 2 år.

c)      Mona Eklund valdes till styrelseledamot för 2 år.

d)      Anita Lindberg, Rose-Marie Nordeström och Gullmay Nilsson
         valdes till suppleanter för 1 år.

 Val av revisorer

a)      Gull-Britt Magnusson valdes till revisor för 2 år.

b)      Ing-Britt Holmberg valdes till revisor för 1 år (fyllnadsval).

c)      Barbro Puke och Lisbeth Persson valdes som suppleanter för 1 år.

Val av valberedning

3 personer 1 år.

a)      Margareta Joakimsson (sammankallande).

b)      Rode Jensen och Marianne Klerk.

 Funktionärslista fastställdes.  Ansvarig bouleledare vakant.

 Inga motioner har inkommit.

 Britt Lejon informerar om kommande aktiviteter.

Då inga övriga frågor förekom avslutade Bo Enar Karlsson årsmötesförhandlingarna och överlämnade ordförandeskapet till Britt Lejon.

 Dag som ovan.

 …………………………………………..                       ……………………………………………….

Britt-Marie Samuelsson, sekr                      Bo Enar Karlsson, årsmötesordf

 …………………………………………                          ………………………………………………

Gunnel Carlsson, justerare                               Marianne Stark, justerare

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.