A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO Månstorp

Protokoll

Protokoll fört vid PRO Månstorps årsmöte 2015-02-18

 

 

 1. Mötets öppnande
  Ordförande Kjell Andersson hälsade alla välkomna och vände sig speciellt till föreningens hedersmedlemmar Rut och Erik Mårtensson och förklarade därmed årsmötet öppnat.
  Närvarande: 53 st enligt lista

 2. Godkännande av dagordning
  Den presenterade dagordningen genomgicks. Viss information kommer att lämnas under punkt 9, val av firmatecknare samt under punkt 11.
  Under punkt 11 anmälde Ann-Kristin Nilsson 2 övriga frågor.

 3. Parentation
  Vi förenades i en tyst stund för under året avlidna medlemmar och tände ett ljus till deras minne.

 4. Val av åsmötets funktionärer
  a) Till mötesordförande föreslogs och valdes Kjell Andersson
  b) Till mötessekreterare föreslogs och valdes Ingemo Andersson
  c) Till protokolljusterare föreslogs och valdes Lars-Erik Andersson och Allan Andersson

 5. Verksamhetsberättelse för 2014
  a) Styrelsens berättelse
      Den redovisade verksamhetsberättelsen för det gångna året föredrogs, varefter årsmötet
      godkände densamma.
  b) Ekonomisk berättelse
      Bokslutet för 2014 föredrogs av kassören, varefter årsmötet godkände detsamma.
  c) Revisorernas berättelse
      Revisionsberättelsen för 2014 lästes upp av Allan Andersson, varefter årsmötet god-
      kände densamma.
      Av revisorerna undertecknad revisionsrapport överlämnades till kassören.

 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning år 2014
  Efter föredragning av revisionsrapporten samt redovisningarna under punkt 5 ovan, beslöt årsmötet om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

 7. Val av styrelse och övriga funktionärer
  a) Till ordförande för en tid av 2 år (2015-2016) föreslogs och omvaldes Kjell Andersson.
  b) Vice ordförande har 1 år kvar av mandatperioden (2014-2015).
  c) Kassören, Willy Olsson, har ett år kvar av mandatperioden (2014-2015), men har bett
      att få lämna sitt uppdrag.
      Till ny kassör för 1 år (2015) föreslogs och valdes Birgitta Mortin.
  d) Till sekreterare för en tid av 2 år (2015-2016) föreslogs och omvaldes Ingemo
       Andersson.
  e) Till studieorganisatör för en tid av 2 år (2015-2016) föreslogs och omvaldes Ingrid
      Christiansson.


  f) 5 st styrelseledamöter för 1 år (2015)
      Föreslogs och omvaldes Siv Andersson, Gun-Britt Persson och Bengt-Olle Karlsson.
      Bengt Nilsson har avböjt omval. Till ny ledamot föreslogs och valdes Willy Olsson.
      Styrelsen har under året haft 1 vakans. Till ny ledamot föreslogs och valdes Roland
      Blåsten.
  g) 2 revisorer för 1 år (2015)
      Till revisor för 1 år föreslogs och omvaldes Kristina Andersson.
      Kerstin Persson har avböjt omval. Till ny revisor föreslogs och valdes Allan Andersson.
  h) 2 st revisorersättare för 1 år (2015)
      Till revisorersättare för 1 år föreslogs och omvaldes Margit Petersson.
      Till ny revisorersättare för 1 år (efter Allan Andersson) föreslogs och valdes Leif
      Karlsson.
  i) 2 st KPR-ledamöter för 4 år
      Kjell Andersson har avböjt omval.
      Till ordinarie KPR-ledamot föreslogs och valdes Kenth Gröndahl.
      Till ny ersättare i KPR föreslogs och valdes Willy Olsson.
  j) Pressombud för 1 år
      Föreslogs och valdes föreningens ordförande
  k) Ansvarig utgivare för Medlemstidningen och Hemsidan
      Föreslogs och valdes föreningens ordförande.

 8. Val av valberedning för 2016
  Föreslogs och omvaldes Kenth Gröndahl (sammakallande), Gun-Britt Persson, Gun-Britt
  Svensson och Lars-Erik Andersson.

 9. Val av firmatecknare för 2015
  Ordföranden redogjorde för att vårt tidigare beslut om att teckna föreningen, ordförande och kassör var för sig, inte har stöd i PRO:s stadgar.
  Med anledning härav beslöt årsmötet att i stället följa PRO:s stadgar §4, mom 6, inne-
  bärande att det är PRO Månstorps styrelse som tecknar föreningen.
  Beslöts att uppdraga åt styrelsen att hantera frågan. 

 10. Motioner.
  Inga motioner hade inkommit.  
 11. Skrivelser, information och övriga frågor
  Inga skrivelser förelåg.

 

Under punkten övriga frågor upptogs följande:

 • Ann-Kristin hade frågor angående Zumban, rörande kostnader, förhållandet PRO/ABF, försäkringsfrågor m m. Uppdrogs åt styrelsen att utreda och återkomma med info.
 • Ann-Kristin var undrande över den kritik som framförts rörande vår städning av möteslokalen. Inför dagens möte besiktigades lokalen. Det fanns jord/grus i lekrummet och en större fläck i golvet i samlingslokalen. Beslöts att avvakta ev. reaktioner efter dagens möte. Kjell kommer senare att ta kontakt med kyrkoherden för att diskutera dessa frågor.
 • Kenth informerade om vår frågesport, PRO-Vetarna, den 24 februari. Ytterligare intresserade efterlystes.
 • Kenth uppmanade intresserade att komma till tisdagarnas stavgång i Käglinge naturområde. Samling vid parkeringen kl 09.30. Barbro Gröndahl ny aktivitetsansvarig.

 

 • Kjell informerade om:
 • Kommunens nya larmsystem, som nu är i drift
 • Efterlyste viktiga frågor till KPR
 • Vem vill få medlemstidningen via mail
 • Träning i halkkörning har efterfrågats utan resultat. Kerstin Eiman skall återkomma i frågan.
 • Frågan om anskaffning av halkdobbar till fotgängare är upptagen på KPR:s dagordning.
 • Ingen ytterligare information eller fråga förelåg.

 

12.  Mötesförhandlingarna avslutas
Kjell framförde ett tack till Inga-Lill Olsson, som bakat dagens semlor. Tack också till festkommittén för deras medverkan. 


De avgående förtroendevalda avtackades därefter med en blomma, som tack för goda insatser. 

Kjell tackade för det fortsatta förtroendet att leda PRO Månstorps verksamhet och såg fram emot ett positivt arbete i den nya styrelsen.

 
 V Ingelstad den 18 februari 2015

 

 ..................................                      ..................................
Ingemo Andersson                                 Kjell Andersson
Mötessekreterare                                   Mötesordförande

 

....................................                      ...........................
Lars-Erik Andersson                                Allan Andersson
Justeringsperson                                    Justeringsperson

 

                                                 


   
   

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.