A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO Månstorp

Verksamhetsplan 2015

Inledning

Föreningens huvuduppgift är att ta tillvara på medlemmarnas intressen och skapa gemenskap i föreningen. Detta ska ske genom att föreningen har ett omfattande program för att så många som möjligt ska delta i föreningens aktiviteter. Aktiviteterna ska innefatta flera intresseområden och ha inriktning och fokus på gemenskap, kultur, kunskap och hälsa. Värdegrunden för föreningen ska vara att skapa största möjliga trivsel för alla, vilket utgör grunden för en fortsatt positiv utveckling av föreningsverksamheten.

Det är vår förhoppning att vi skall kunna locka ytterligare nya medlemmar till oss. Detta är en förutsättning för att vi skall kunna skapa möjligheter för fortsatt nyrekrytering av funktionärer till våra olika verksamheter.
Förutom fördjupad KPR-verksamhet, medlemsvärvning och medlemsvård skall vi ytterligare vidga samarbetet mellan våra PRO - pensionärsorganisationer genom bl a gemensam rese- och utbildningsverksamhet. 
Styrelsen överlämnar härmed förslag till verksamhetsplan för 2015 och föreslår medlems-mötet besluta:

att  styrelsen skall omfatta 10 ordinarie ledamöter och att inga ersättare skall utses
att  styrelsen får i uppdrag att vid behov – och inom ramen för fastställd budget – göra erforderliga ändringar av planen
att  fastställa förslaget till verksamhetsplan för 2015

Övergripande mål

Den studie- och friskvårdsverksamhet som PRO Månstorp bedriver syftar till: 
att  erbjuda medlemmarna möjligheter att tillägna sig olika kunskaper samt att bedriva stimulerande och hälsofrämjande aktiviteter
att  stärka varje medlems möjligheter att påverka och tillvarata sina intressen 
att  genom bl a förtroendemannautbildning utveckla och därmed stärka PRO:s verksamhet och därmed tillvarata medlemmarnas intressen
att  stimulera och utveckla verksamhetsformer som attraherar flera att bli och förbli medlemmar i PRO Månstorp
att  vid utgången av verksamhetsåret 2015 ha uppnått 180 medlemmar

Antalet äldre ökar, så också i vår kommundel, och kravet på vård och omsorg, samt kommunikationer och anpassade boendeformer ökar därmed.
Erforderliga åtgärder med anledning härav kommer att bevakas bl a i KPR men också genom direktkontakter med kommunpolitiker genom:
 
att  arbeta för byggande av hyresrätter inom vårt geografiska område
att  arbeta för att erforderliga mötesplatser skapas för medborgarna inom vårt område
att  arbeta för att föreningsverksamheten får tillgång till bra möteslokaler inom vårt område

Vidare avser föreningen arbeta för att KPR:s verksamhet organisatoriskt flyttas från Omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen.

Gemenskap

Gemenskap skapas genom att medlemsmöten, informationsmöten och gemensamma utbildningar genomförs. Andra aktiviteter såsom trivselträffar av olika slag medverkar också till ökad gemenskap. Föreningen ska också erbjuda studiebesök, kulturevenemang och resor öppna för alla medlemmar.

4 medlemsmöten ska hållas under året. Nyblivna medlemmar kallas till ett informationsmöte där styrelsen presenterar sig och PRO:s och föreningens organisation och verksamhet. På medlemsmötena ska finnas en mötesvärdinna  som tar hand om nya medlemmar så att de känner sig välkomna och finner sig tillrätta. Medlemsmöten bör vara informationsmöten medinslag av kultur och underhållning.
Vid höstmötet beslutas om föreningens budget samt kommande års verksamhetsplan.
Vid årsmötet genomföres stadgeenliga val.
Föreningen ska under året arrangera trivselträffar såväl med som utan dans av typen nyårsfest, vårfest, höstfest. 
Till dessa evenemang, liksom till reseverksamheten, blir medlemmarna uppringda av våra kontaktpersoner.
Alla aktiviteter redovisas fortlöpande i föreningens medlemstidning och på vår hemsida. 
Styrelsen kommer under året att utveckla verksamheten rörande medlemsvärvning och medlemsvård.

Verksamhetens grenar

Vår verksamhet består av bl a kurser, möten, studie- och läsecirklar, resor samt olika kulturaktiviteter. En stor del av verksamheten bedrivs i samverkan med ABF i Trelleborg.          
PRO Månstorps olika verksamheter innebär också motion samt deltagande i vissa aktiviteter som stimulerar hjärnan vilket ofta medför ett rikare liv. Även personliga kontakter med gemenskap och vänskap som en kamratlig samvaro alltid ger, bidrar till ett rikare liv.                           

Vi strävar också mot en ökad närvaro och ett ökat engagemang inom äldreomsorgen.


ÖVRIGT

Kontaktombud: Inför bl a resor och fester kontaktas alla medlemmar per telefon av våra 3 kontaktombud. Under verksamhetsåret kommer de också att medverka i samband med medlemsrekryteringar.

Mötesvärdinna: Tillser att nya medlemmar snabbt och på ett tillmötesgående sätt intoduceras i gemenskapen.

Konsumentombud: Inom vårt verksamhetsområde saknas f n närservice i form av en butik. I avvaktan på att dylik service etableras får de medlemmar som har synpunkter på pris- och butiksservice samt varusortimentet på andra håll inom kommunen rapportera sina iakttagelser till styrelsen.

Försäkringsombud: I medlemskapets värde ingår försäkringarna som en viktig del. PRO har numera genom samarbete med Trygg Hansa och Salus Ansvar tagit fram några olika försäkringsalternativ för PRO medlemmarna.
 
Trafikombud: Ett aktivt åldrande förutsätter också en fysisk tillgänglighet till närmiljön. Detta i sin tur ställer stora krav på goda kommunikationer. PRO Månstorp skall medverka till att stärka kunskapen och intresset för trafikfrågor bland våra medlemmar oavsett det gäller bilförare, gående eller cyklande. PRO Månstorp bevakar dessa frågor i KPR.

Studieombud: Ansvarar för planering och genomförande av cirkel- och studieverksamheten inom vår förening i samverkan med ABF Trelleborg och PRO Skåne.  

Lotteri- och bingoombud: I samband medlemsmöten eller andra aktiviteter sker försäljning av lotter där överskottet tillfaller föreningen och dess medlemmar.

Festkommitté: Ansvarar för såväl underhållningsverksamheten som andra arrangemang för medlemmarnas trivsel och engagemang.

Reseverksamhet: PRO Månstorp arrangerar såväl långturer inom och utanför landets gränser som endagsutflykter för våra medlemmar. Viss verksamhet sker även tillsammans med samorganisationens reseombud.

Friskvårdsombud: Ansvarar för planering och genomförande av olika friskvårdsaktiviteter.

Brukarråd Månstorps Ängar: PRO Månstorp representeras av 2 personer som är närvarande vid de möten som enhetschefen arrangerar för boende, anhöriga och personal.Härvid ges möjlighet att följa delar av verksamheten samt ställa frågor till de berörda. 

Pensionärsombud: Inom Vellinge kommun har PRO Månstorp utsett 2 personer som skall utgöra en kontaktfunktion för alla ålderspensionärer inom vårt medlemsområde.


MEDLEMSAKTIVITETER 2015

Årsmöte
3 st kvartalsmöte ev med gästföreläsare
Vårfest    ev med underhållning
Höstfest   dito        
Nyårsfest dito
Julbord
Resor/utfärder
Stavgång/friskvård
Tipsrunda
Bingo 
Boule
Biljard
Kortspel
Kaffestunder vid Röda Stugan (sommartid)
Medlemstidning
Zumba     
Naturvandringar 
Vattengympa            
TankesmedjaDesign av julkort etc
Frågesport

Nya aktiviteter kommer att provas under verksamhetsåret. Härvid avses bl a:
Data/IT-utbildning
Nya kortspel
Dart
Släktforskning

Detta förutsätter att vi har någon som kan hålla i respektive aktivitet vilket är vår förhoppning.Vi hoppas också att ha ett lag med i den årliga frågesporttävlingen PRO vetarna.

SAMMANFATTNING
Under 2015 skall vår verksamhet kontinuerligt utvärderas. Det är viktigt att vi bedriver bra och rätt verksamhet som är efterfrågad av medlemmarna.
Målet för de olika verksamheterna är att genomföra ett antal aktiviteter i vår klubblokal samt i Röda Stugan dit alla nuvarande och blivande medlemmar är välkomna.
Vi kommer även att bedriva vissa aktiviteter tillsammans med äldreboendet Månstorps Ängar.
Planer finns att bilda ett nätverk med andra ideella föreningar inom vårt geografiska område.

Versamhetsplanen har uppgjorts av:Kjell Andersson, Gun-Britt Persson och Bengt-Olle Karlsson

Denna verksamhetsplan har godkänts vid medlemsmötet den 5 november 2014.

För PRO Månstorp

....................................................
Kjell Andersson
Ordförande

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.