A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Äldreomsorg

Äldrebarometern - är Järfälla en bra äldrekommun?

En av föreningens cirklar
Cirkeldeltagarna ska granska, diskutera och betygssätta hur väl kommunen lever upp till äldres krav och önskemål inom olika kommunala ansvarsområden.

RAPPORT

Februari 2015


Cirkeln Äldrebarometern: Marianne, Margareta, Bo
Ingvar Jerlenius tog fotot

”BETYGSSÄTTNING” 

av Järfälla kommuns äldreomsorg/äldrefrågor genom studiecirkel om den s.k ”Äldrebarometern” från RO – 16, 23 januari och 3 februari 2015.  SAM:s styrelse 6 feb och KPR/PRO inkl utskick. BETYGSSKALA: 1-6(max)
 
1. Tillgänglighet
1 a. Tillgänglighet i kommunens offentliga byggnader: 4 ( Fys tillg= God. Hörsel= Brister)
1 b. Tillgänglighet till kommersiella verksamheter: 4 ( Rullstolar- når inte hyllor. Liten text)
        Tillgång till/inlämnande av kontanter hos bank finns inte i Barkarby/Skälby och Kallhäll/Stäket. Ett stort problem inte minst för äldre och pensionärsorganisationer.
1 c. Offentliga miljöers tillgänglighet t.ex gator, torg, parker, centrum, friluftsområden: 4  (Snöröjningen brister bl.a med snövallar vid övergångsställen. Halkrisker. Dålig städ i Rid.p)
2. Boendet
2.a Tillgänglighet i flerfamiljshus: 3
2.b Satsningar
2.c Tillgång till trygghetsboenden: 1 ( finns inte och inte heller planer finns)
2.d Tillgång till särskilda boenden: 3 ( brister )
3. Transporter
3.a Den allmänna kollektivtrafikens tillgänglighet: 4
3.b Tillgång till särskilt anpassad kollektivtrafik för äldre (t.ex särskilda busslinjer): 3
3.c: Färdtjänst: Mellan 4 och 5
4. Gemenskap och aktiviteter
4. a Kommunala bidrag till pensionärsorganisationernas aktiviteter: 3 ( 50 kr/medlem/år)
4.b Subventioner till hyror av förenings- och samlingslokaler: 1 (finns inga)
4.c Det gemensamma stödet i form av bidrag och subventioner av hyror till förenings- och samlngslokaler:1 (finns inga)
5. Medborgeligt deltagande och inflytande
5. a Andelen äldre i kommunfullmäktige och kommunala nämnder: 3 (10 av 61 i kommunfullmäktige)
5. b KPR inflytande i den kommunala beslutsprocessen: 3.5
6. Åldersdiskriminering
6.a Kommunala planer el policydokument för att motverka diskriminering av äldre : ?
6.b Bemötande av äldre i kommunal verksamhet: 5 (bra bemötande, men utkastade fr. skolor)
7. Information och kommunikation
7.a Möjligheten att få god info om kommunal verksamhet utan tillgång till Internet: 2
7.b Möjligheten att komma fram till rätt person via kommunens vx utan att behöva använda knappval: 3
7.c Möjligheten att få info om regler o avgifter för äldre ( färdtj, äldreoms etc):5(bra trycksak
8. Omsorg, vård och service
8.a Biståndsbedömning: Mellan 3 och 4
8. b Personalkontinuitet inom äldreomsorgen: Mellan 2 och 3
8.c Måltidernas kvalitét: Mellan 3 och 4
8.d Allmän uppfattning om kvaliteten på hemtjänsten: Mellan 3 och 4
8.e Allmän uppfattning om kvalitén på äldreboenden (särskilda boenden, vård - och omsorgsboenden): Mellan 4 och 5
8.f Tillgång till förebyggande tjänster t.ex fixartjänster, med låg eller ingen avgift: 6
8.g Tillgång till anhörigstöd i form av avlösning, ersättning och annat stöd
 
Bo Johansson, cirkelledare/ordförande SAM i Järfälla 13 feb 2015


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.