A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kommunala Pensionärsrådet KPR

Information från KPR 4/2018

Möte KPR 20 november 2018

Information från omsorgs- och socialnämnden
Information om budget. Det kommer en del förändringar i lagstiftningen på LSS-området. Regeringen föreslår en bestämmelse i socialtjänstlagen om kommuners möjligheter att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende som särskild boendeform. Regeringen gör också en översyn av socialtjänstlagen som bland annat handlar om lättillgänglig hemtjänst.

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att göra en utredning gällande hur försörjningen av äldreboenden i Lidingö stad ska se ut. Pensionärsrådet vill gärna vara med i beredningsfasen av denna utredning. Förberedelser för införande av LOV i daglig verksamhet enligt LSS. Det ska utredas om även gruppbostäder ska ingå i valfrihetssystemet. Nytt boende öppnar i Dalénum. Riskbedömning och konsekvensanalys inför detta har gjorts. 

Arbetet med Trygg uppväxt pågår. Bland annat har en överenskommelse gjorts med polisen. Tre fältkuratorer har anställts. Arbetet med Mat och Måltider fortsätter.

Information om årets brukarundersökning. Resultat och förbättringsområden redovisades.

Frågor från PRO
Fråga: Snön kommer inom kort och vallar skottas upp mot ingångar till tomter. Förr kunde staden erbjuda äldre personer som inte längre klarade av att skotta bort snön att få hjälp med detta, en tjänst som verkar ha försvunnit. Bör enligt PRO återinföras, vad planerar staden?

På trottoarer och till och med på övergångsställen har tidigare år upplogade snöhögar legat kvar efter snöröjning, vilket gör det mycket svårt att ta sig fram, speciellt för äldre och handikappade. Trottoarerna bör också plogas före cykelbanorna. Förra året noterades att man saltade alldeles för mycket på gångbanor, trottoarer och även på vägar vilket resulterade i att det var svårt att ta sig fram i sörjan (snömodden).

Svar: Staden har nyligen slutit avtal med entreprenören Svevia.  Det är viktigt att staden gör uppföljningar. Allmänheten har en viktig roll genom att anmäla till kundtjänst om det är något som inte fungerar som det ska. Dessa anmälningar tas sedan vidare till Svevia. Frågan om salt och felparkerade bilar diskuterades också.

Fråga: Broddar har delats ut till pensionärer, finns det planer att i fallskadeförebyggande syfte göra det också i år? 

Svar: Staden har precis bestämts att broddar ska delas ut även i år.

Fråga: Stadens egen kvalitetsuppföljning av äldreomsorgen, bra med en rapport från årets uppföljning.

Svar: Information om hur Kvalitetsuppföljningen går till och även om resultatet. I våras följdes hemtjänsten upp och nu följs alla äldreboenden upp. PRO betonade vikten av platsbesök. I januari ska en rapport om äldreboendena presenteras.

Fråga: Vilka resurser är avsatta i majoritetens budgetförslag för att kunna bibehålla en öppen verksamhet i Tor?

Svar: Kostnaderna för att ha kvar delar av verksamheten på befintliga Tor kommer att vara ca 500 000 kronor.

Frågor från SPF
Fråga: SPF tog upp frågan om E-hälsa eller så kallad digital sjukvård. Har OSN några planer på att utveckla detta och i så fall hur långt har man kommit?

Svar: Information om handlingsplanen för digitalisering man tog även upp några pågående projekt, se nedan. Lidingö stad har erhållit 1, 6 miljoner kronor från staten.

  • Signeringsapp för utdelning av medicin
  • Pilotprojekt för att testa GPS-larm
  • Tillsynskameror i hemmet
  • Nyckelfria lås
  • Mobil omsorg (personalplaneringssystem)

 

Anita Hitterdahl

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.