A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om PRO Global

Årsberättelse 2017

ÅRSBERÄTTELSE 2017


PRjämställdhetO Global firar 5-årsjubeleum 2018, eftersom vi startade verksamheten våren 2013. Vi har fortsatt att utveckla och fördjupa kontakter med andra aktörer i Sverige och internationellt, ffa genom att aktivt delta i civila samhällets nätverk, CONCORD Sveriges arbetsgrupper vad gäller Agenda 2030, , social trygghet och migration. Föreningens verksamhet har fortsatt varit inriktat på att synliggöra äldres situation och villkor i världen, att motverka ål-dersdiskriminering och att tala för mer äldrevänliga samhällen där gamla människor får sina rättigheter respekterade och tillgodosedda. Vi har arbetat särskilt med PRO Globals priorite-rade teman: äldres ekonomiska trygghet, hälsa, deltagande och jämställdhet, samt äldres villkor och roll i humanitära krissituationer.
Vi har gett underlag till bl a PRO, regeringskansliet och Sida om remisser och rapporter. Föreningen har också upprätthållit en löpande dialog med organisationer för att säkerställa att äldres situation och rättigheter avspeglas i handlingsplaner och uppföljningsrapporter som tex Agenda 2030 och MIPAA (Madrid International Actionplan on Ageing). Vi har haft kontakt med Socialdepartementet, UD (enheterna FMR, FN, Global Agenda samt USTYR) och Sida kring äldre i global utvecklingspolitik och internationellt samarbete, bl a vad gäller kommande nya globala strategier om jämställdhet, ekonomisk trygghet och om en socialt hållbar utveckling.
Vi har bidragit till att uppmärksamma äldrefrågan genom att arrangera flera större utåtriktade seminarier och evenemang. PRO Global har härmed medverkat till att äldreperspektivet allmänt blivit ett mer naturligt inslag i de svenska utrikes- och utvecklingspolitiska samtalen.
Styrelsen för PRO Global lämnar härmed redovisning för verksamhetsåret 1 januari 2017 – 31 december 2017.

Föreningens verksamhetsidé PRO Globals verksamhetsidé fastställdes vid bildandet i mars 2013 och är:
Föreningen skall verka för äldres mänskliga rättigheter och för att förbättra äldres villkor i världen.
Föreningens huvudsakliga verksamhetsområden är att:
- bevaka processer och påverka aktörer i Sverige och internationellt i äldrefrågor, framförallt vad gäller internationellt utvecklingssamarbete och Sveriges politik för global utveckling - bidra med kunskaper, råd och remissvar i internationella äldrefrågor - bidra till information och kunskapsspridning om internationella äldrefrågor - bidra till utbildning och pedagogiskt material i internationella äldrefrågor - bidra till utbyte i äldrefrågor mellan pensionärer i Sverige och äldre i andra länder - främja utbyte med andra aktörer i internationella äldrefrågor och stödja nätverk

Föreningens medlemmar I december 2017 fanns 70 registrerade medlemmar. Det innebär en minskning med 2 medlemmar jämfört med december 2016. Trots försök att rekrytera nya medlemmar visar det sig trögt. Vi skall under 2018 göra nya försök och intensifiera kontakt med medlemmar och potentiella medlemmar.
PRO Globals nätverk om 120 personer får regelbundet via e-mail information om PRO Globals verksamhet, seminarier och rapporter som rör äldres situation och rättigheter i världen.
Under året har föreningen PRO Global i Värmland bildats.

Styrelseledamöter: Lena Ekroth, ordförande, Alfhild Petrén, sekreterare, Daniel Asplund styrelseledamot och fd kassör, Tommy Karlsson, styrelseledamot och nybliven kassör, Ola Johansson, studieansvarig, Dag Ehrenpreis, styrelseledamot, Prudence Woodford Berger, styrelseledamot och Anki Wetterhall styrelseledamot och medlemsansvarig

Revisorer: Helena Altvall och Katarina Lindahl

Valberedning: Inger Axell och Cecilia Bäcklander

Styrelsemöten/årsmöte Under året har styrelsen haft 7 protokollförda styrelsemöten. Den 14 mars 2017 hölls Årsmötet.

Arbetsgrupper PRO Global har under året arbetat i fem arbetsgrupper: - Policy och Påverkan om äldres villkor och rättigheter (Alfhild Petrén) - Äldres sociala och ekonomiska trygghet (Dag Ehrenpreis) - Äldres Hälsa (Lena Ekroth) - Jämställdhet (Cecilia Bäcklander/Prudence Woodford Berger) - Äldre i Humanitära kriser(Alfhild Petrén/Marika Fahlen)

Aktiviteter

Policy och påverkansarbete och FNs globala utvecklingsagenda: Agenda 2030 Fortfarande är det sällan som äldre blir uppmärksammade i Sveriges politik för global utveckling och i det internationella utvecklingssamarbetet. Därför har PRO Globals fortsatt verksamheten för policy- och påverkansarbete bl a genom att främja spridningen och genomförandet av FN:s Agenda 2030 för en hållbar global utveckling. Det har vi gjort framförallt genom nätverksorganisationen CONCORD Sverige, där vi i en arbetsgrupp verkat för ett äldrevänligt genomförande av Agendan såväl i Sverige som globalt.
PRO Global har under året etablerat sig som medaktör i CSO kretsen bl a genom att fortlöpande deltagit aktivt, med inlägg och kommentarer, förutom i CONCORDs arbetsgrupp för Agenda 2030 även i CONCORDs jämställdhetsarbetsgrupp, migrationsgrupp och arbetsgrupp för sociala trygghetssystem, se nedan. Vidare samordnade PRO Global med andra CSO genom CONCORD en gemensam kommentar till regeringens PGU-skrivelse till riksdagen vad gäller Mål 1 (avskaffandet av fattigdom) i Agenda 2030, rörande ekonomisk
trygghet inklusive sociala trygghetssystem. PRO Global skrev i maj ett remissvar angående regeringens förslag till Biståndsramverk där vi poängterade avsaknaden av ett äldreperspektiv. Föreningen har tillsammans med andra CONCORD medlemmar deltagit i flera interna och externa dialogmöten med UD och ”Delegationen för Agenda 2030” för att framhålla vikten av ett äldreperspektiv.
PRO Global har också i direkta inlägg till UD lyft äldres villkor. I Sveriges rapport om Agenda 2030 till FN:s högnivåmöte i juli presenteras PROs bidrag som ett av exemplen från det svenska genomförandet.
Dialog har förts med Socialdepartementet om den oberoende expertens rapport och arbetet inom FN:s arbetsgrupp för en eventuell Äldrekonvention.
PRO Global har presenterat sitt arbete för andra civilsamhällesorganisationer bl a Palme-centret och Human Rights Watch.

Prioriterade områden Vi har uppdaterat våra dokument om de fyra prioriterade områden (se nedan), så att de bättre anpassas till och avspeglar målen i Agenda 2030 och regeringens omstart av PGU. Under året har vi också översatt tre av dokumenten till engelska. Vi har därmed en solid grund för vårt påverkansarbete och dialog med samtliga partners.
- Insatser för äldres ekonomiska trygghet - Insatser för äldres hälsa - Äldre i humanitära kriser - Jämställdhet – även för äldre
Inom respektive område kan föreningen kort rapportera

Äldres ekonomisk trygghet: PRO Global har tillsammans med Svenska Kyrkan fortsatt att utveckla ett CSO-nätverk för sociala trygghetssystem och medverkat i bl a en utfrågning av statssekreterarna för finansen resp. biståndet. Nätverket har hållit tre möten under året.
PRO Global har medverkat i ett seminarium på Sida om ekonomisk trygghet med HelpAge International samt fortsatt dialogen med UD och socialdepartementet.
Utrikesdepartementet och Socialdepartementet tog under 2016 initiativ till ett första runda-bordssamtal med berörda myndigheter om ekonomiska och social trygghet i ett PGU/Agenda2030-perspektiv. Under 2017 har detta utvecklats till ett återkommande forum för informationsutbyte och samordning mellan deltagande institutioner. Vid ett möte på Sida våren 2017 med fokus på social trygghet inom det internationella utvecklingssamarbe-tet var även civilsamhället representerat. Dess samordningsorgan Concord fick uppdraget att anordna ett nytt rundabordsmöte i november 2017. Då var representanter för PRO Global inbjudna att presentera vår partner HelpAge Internationals arbete med rådgivning och kam-panjer om hur effektiva system för ålderspensioner har införts i olika länder, t ex Kambodja, Filippinerna, Kenya och Zanzibar.


Äldre och hälsa: Arbetsgruppen har utökats och är numera 8 deltagare. Ett flertal kontakter har etablerats med civila samhället, bl a med Apotekarsocieteten och RFSU. Vi har aktivt deltagit i UD:s samrådsgrupp för civila samhället inom global hälsa samt knutit ihop Äldre-forskningscentrum med nya institutet SHIA (Swedish Institute for Global Health Transforma-
tion). I syfte att uppmärksamma och öka fokus på geriatrik/äldrevård har första kontakter tagits med Distriktssköterskeföreningen.


Äldre i humanitära kriser: Föreningen har särskilt lyft fram Agenda 2030 och mål 16 om fred-liga och inkluderande samhällen. HelpAge Internationals arbete med ”Agenda 2030 - The Sustainable Development Goals and Global Ageing” har kommenterats utifrån ett humani-tärt perspektiv. Äldre i flyktingsituationer har också tagits upp i samband med CONCORDs arbete med migrationsfrågor, i vilket Pro Global deltagit.

Jämställdhet – även för äldre: PRO Global har under året deltagit i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor i utrikes- och utvecklingspolitiken. Föreningen har bidragit bl.a. till att ett äldreperspektiv förs in i arbetsgruppens bevakning och uppföljning av regeringens feministiska utrikespolitik. Arbetsgruppen tog fram rapporten ”Hur Feministisk är Sveriges Utrikespolitik 2017”, som lanserades i Almedalen den 5 juli 2017. PRO Global bidrog framförallt till rapportens avsnitt om kvinnors ekonomiska egenmakt och tillgång till sociala trygghetsinsatser genom Sveriges utvecklingssamarbete.
Vidare har PRO Global deltagit i flera aktörsmöten i regeringskansliet (om bl a Världsbankens arbete med jämställdhetsintegrering och om regeringens feministiska utrikespolitik, samt om kvinnor, fred och säkerhetsagendan och andra jämställdhetsdimensioner i Sveriges arbe-te i FN:s säkerhetsråd under 2017) och på Sida rörande kommande nya globala strategier om jämställdhet och om en socialt hållbar utveckling.
Föreningens arbete med att bredda kontakter med andra organisationer vad gäller jäm-ställdhet och äldreperspektivet inkluderar en presentation om PRO Global och dess jäm-ställdhetsarbete för Rotary Stockholm Öst.
PRO Global har vidgat samarbetet med HelpAge International på jämställdhetsområdet och utgör 2017-2018 en stödresurs för organisationens omfattande ’Gender Review’ som syftar till att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering genomgående i hela verksamheten.

Östeuropa PRO Global har i samarbete med SeniorNet Stockholm och HelpAge Internationals representant Tyrbota, gjort en ansökan om en förstudie av ett IT projekt för äldre i Ukraina. Förstudien ska undersöka möjligheterna att utbilda anställda vid Tyrbotas äldrecenter att kunna hjälpa besökarna att använda IT baserade tjänster, främst internet och sociala medier.

PRO samverkan, internationell konferens och motion Samarbetet med PRO Riks har under året utvecklats.
PROs styrelse inrättade i januari en arbetsgrupp för internationella frågor med deltagare från PROs styrelse, kansli, Nordiska samarbetskommittén och PRO Global. Arbetsgruppen ska foga samman och utveckla PROs internationella arbete i Norden, EU och globalt. Den har planerat för en internationell konferens om äldres sociala trygghet att hållas på Gysinge i april 2018. Förberedelsearbete har skett med Palmecentret och ABF som medarrangörer.
PRO har givit ut rapporten ”Är du för gammal? – om att motverka ålderism”. Materialet har tagits fram av PRO Globals medarbetare Alfhild Petrén.
PRO Global har lämnat in en motion till PROs kongress 2018 om att stärka och vidareutveckla det internationella arbetet utifrån Agenda 2030.
Föreningen har deltagit i PROs årsmöten och höstmöten inom Stockholms Län och Samorga-nisationen

Samverkan med HelpAge International PRO är medlem i den globala organisationen och nätverket HelpAge International som arbetar för äldre i världen. PRO Global har ett aktivt samarbete vad gäller policy och påverkan och har deltagit i dess Europagrupp. Föreningen har bl a medverkat med synpunkter på HelpAges policypapper om Agenda 2030, ”Leave no one behind”.
HelpAges ledning besökte Stockholm 8-10 maj 2017 PRO/ PRO Global för en genomgång av vårt samarbete. Tillsammans med PRO Global arrangerades möten på Sida om bl a social trygghet (se ovan). Föreningen har vidgat samarbetet med HelpAge på områdena jämställdhet och ekonomisk trygghet (se ovan)

Seminarieverksamhet. PRO Global i samarbete med ABF har arrangerat följande seminarier
Äldre i världen - med fokus på Vietnam, 14 mars. I anslutning till föreningens årsmöte medverkade sociologen Eva Lindskog i ett seminarium som belyste utvecklingen i Vietnam och villkoren för äldre. Efter seminariet höll föreningen sitt årsmöte.
Äldres villkor i Latinamerika, 2 maj Torsten Wetterblad från Latinamerika institutet och Nubia Evertsson, Stockholms universi-tet, medverkade i ett seminarium där Torsten gav en överblick av utvecklingen av sociala pensioner i regionen och Nubia beskrev situationen för äldre i Colombia. Seminariet arrange-rades i samarbete med föreningen FRU
Äldre i samhället – en kraft att räkna med, om ålderism och åldersdiskriminering, 2 oktober Ett seminarium med medverkan av PROs ordförande Christina Tallberg, förre diplomaten Anders Oljelund, Kristin Spolander och från PRO Global Alfhild Petrén och Lena Ekroth. Ut-gångspunkt för seminariet var en rapport om åldersdiskriminering och ålderism som tagit fram av PRO.

Ekonomi Balans-och resultaträkning kommer att finnas i pappersform vid årsmötet. Medlemsavgifterna dvs. föreningens huvudsakliga intäkter ligger för 2017 på samma nivå som året tidigare. Kostnaderna för genomförande av konferens 2016 har bokförts 2017 vilket påverkat resultaträkningen. Den 31 december 2017 finns 7.303 kr på föreningens konto i Swedbank.
Lena Ekroth, Alfhild Petren, Tommy Karlsson,
Ola Johansson, Dag Ehrenpreis, Daniel Asplund,
Anki Wetterhall, Prudence Woodford Berger

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.