A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Föreningen

Årsmötesprotokoll 2017

Protokoll fört vid årsmöte den 1 mars 2017 i Kårsta Församlingsgård

Ordförande Ulf Lundquist hälsar alla välkomna, varefter avgående styrelsemedlemmarna Björn Hellberg och Bennie Karlsson avtackas.

Efter årsmötet bjuds på förtäring samt musik och sång med Torsten Runolf och Kjell Husberg.

1.                Årsmötet öppnas av ordförande Ulf Lundquist.

2.                Årsmötet, till vilket medlemmarna erhållit kallelse,
                   förklaras utlyst enligt stadgarna.

3.                Röstlängd upptagande 25 deltagare fastställs (bilaga 1). 

4.                Förslag till dagordning godkänns och fastställs.

5.                Valberedningen föreslår Ulf Lundquist till mötets
                   ordförande. Styrelsen föreslår Karl-Ivar Karlsson,
                   vilken väljs.

                   Till sekreterare föreslår valberedningen Rut Attehag.
                   Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.

6.                Till protokolljusterare tillika rösträknare utses Björn
                   Logren och Monica Husberg.

7.                Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 (bilaga 2)
                   föredras och läggs till handlingarna.

8.                Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och
                   resultaträkning) för 2016 (bilaga 3) föredras. Tack
                   vare årets loppis gick föreningen med vinst.
                   Förvaltningsberättelsen läggs med godkännande
                   till handlingarna.

9.                Revisorernas berättelse för 2016 (bilaga 4) föredras
                   och läggs till protokollet.

10.              Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet
                  för det gångna året. Mötet beslutar enligt revisorernas
                  förslag.

11.              Val till styrelsen

                   Valberedningens förslag:

                   ordförande - omval av Ulf Lundquist på 1 år

                   sekreterare - omval av Rut Attehag på 2 år

                   kassör - fyllnadsval av Ewa Larsson på 1 år

                   ledamot - omval av Birgitta Tinmark på 2 år

                   studieorganisatör - nyval av Birgitta Logren på 2 år                

                   Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

12.              Val av revisorer

                   Valberedningen föreslår omval av May-Britt Lundquist
                   på 2 år samt nyval av ersättare Agneta Eklöf på 2 år.

                   Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

13.              Till valberedning utser årsmötet Bennie Karlsson,
                  sammankallande, Björn Hellberg och Håkan
                  Håkansson, samtliga på 1 år. 

14.              Inga förslag från styrelsen eller motioner föreligger. 

15.              Marianne Tomaszewski meddelar, att det vore bra
                  att få in lite nya saker till årets loppis, som troligen
                  blir den sista. Serviser går bra men inga kaffekoppar
                  och temuggar. Den som vill lämna saker, bör ringa
                  Marianne i förväg och bestämma tid.

                  Åke Andersson: när vi tävlar i boule, ska det skickas
                  in en avgift. Vem ska betala in denna? Frågan skickas
                  vidare till styrelsen.

                  För nytillkomna styrelseledamöter meddelar
                  ordföranden att nästa styrelsemöte är den 16 mars
                  kl. 10.00 hos Marianne Tomaszewski.

16.              Årsmötet avslutas.

Rut Attehag
Sekreterare

Karl-Ivar Karlsson        Björn Logren           Monica Husberg 
Ordförande                 Justerare                Justerare                        

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.