A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Föreningen

Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll fört vid Årsmötet den 7 mars i Kårsta församlingsgård

Efter årsmötet bjuds på förtäring samt musik och sång med Mikael och Christoffer. Program: ”Musikresan”

1.                Årsmötet öppnas av ordförande Ulf Lundquist, som hälsar
                   alla välkomna.     

2.                Årsmötet, till vilket medlemmarna erhållit kallelse, förklaras
                   utlyst enligt stadgarna. 

3.                Röstlängd upptagande 21 deltagare fastställs (bilaga 1).     

4.                Förslag till dagordning godkänns och fastställs.

5.                Val av mötesfunktionärer (ordförande och sekreterare)

                   Valberedningen föreslår Karl-Ivar Karlsson till mötets
                   ordförande. Årsmötet beslutar enligt valberedningens
                   förslag att utse Karl-Ivar Karlsson till mötes-ordförande.

                   Till sekreterare föreslår valberedningen Rut Attehag.
                   Mötet beslutar enligt valberedningens förslag att utse
                   Rut Attehag till sekreterare för årsmötet.

6.                Till protokolljusterare tillika rösträknare utses Birgitta
                   Tinmark och Barbro Åhman. 

7.                Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 (bilaga 2)
                   föredras och läggs till handlingarna.

8.                Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och
                   resultaträkning) för 2017 (bilaga 3) föredras. Föreningen
                   gick med ca 5 000 i vinst. Förvaltningsberättelsen läggs
                   med godkännande till handlingarna.

9.                Revisorernas berättelse för 2017 (bilaga 4) föredras och
                   läggs till protokollet.

10.              Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet
                   för det gångna året. Mötet beslutar enligt revisorernas
                   förslag. 

11.              Val till styrelsen

                   Valberedningens förslag:

                   ordförande - nyval av Monica Husberg på 1 år

                   kassör - omval av Ewa Larsson på 2 år

                   ledamot - nyval av Christer Kraft på 2 år

                   ledamot – nyval av Barbro Åhman på 2 år                  

                   Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

12.               Val av revisorer.

                    Valberedningens förslag:

                    Sammankallande            nyval av Agneta Eklöf på 1 år

                                                         nyval av Björn Logren på 2 år

                    Ersättare                        nyval av Hans-Bertil Larsson
                                                         på 2 år 

                    Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

13.               Val av valberedning på 1 år.

                    Till valberedning för 2018 föreslås Karl-Ivar Karlsson,
                    sammankallande, Åke Uddén och Bennie Karlsson. 

                    Årsmötet beslutar utse valberedning enligt förslag.

14.               Behandling av styrelsens förslag samt motioner.
                    (Inga inkomna).

15.               Medlemmarna har ordet.

                    Monica Husberg avtackar Ulf Lundquist med en blomma
                    för hans fleråriga arbete som ordförande inom föreningen.
                    Han framför sitt tack till föreningen och önskar den nya
                    styrelsen ett gott arbete. Även avgående ledamoten
                    Marianne Tomaszewski avtackas med blomma.                   

                    PRO Össeby planerar en dagsutflykt med buss den 30 maj
                    till Sorunda/ Nynäshamnstrakten och besöka bl a Moa
                    Martinssons torp. Om några från vår förening är
                    intresserade att delta, är vi välkomna. Mer information
                    kommer senare i Träffen.

16.                Mötets ordförande tackar för visat intresse och förklarar
                     mötet avslutat.

Rut Attehag

Sekreterare

Karl-Ivar Karlsson    

Ordförande 

Birgitta Tinmark

Justerare

Barbro Åhman

Justerare

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.