A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Föreningen

PRO Kårsta

Möteslokal: Församlingsgården Kårstaby

Årsmöte 2017 

Medlemmar i PRO Kårsta hälsas välkomna till stämman den 1 mars 2017.

Tid: 13.00    Plats: Församlingsgården i Kårstaby.

Möteshandlingar förutom ekonomiska rapporter och valberedningen förslag finns också på vår hemsida.

Efter stämman serveras en landgång, dricka, kaffe, te och kaka utan kostnad.

Musikunderhållning.

OBS var vänlig och ta med utskickade möteshandlingar till årsstämman.

Dagordning

  1.   Årsmötet öppnas

  2.   Mötets stadgeenliga utlysande

  3.   Fastställande av röstlängd

  4.   Fastställande av dagordning

  5.   Val av mötesfunktionärer (ordförande och sekreterare)

  6.   Val av protokolljusterare tillika rösträknare

  7.   Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016

  8.   Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
        för 2016

  9.   Revisorernas berättelse för 2016

  10.  Beslut om ansvarsfrihet

  11.  Val av styrelse (Omval: ordförande 1 år, sekreterare 2 år,
        1 ledamot 2 år. Fyllnadsval: kassör 1 år. Nyval:
        studieorganisatör 2 år)

  12.  Val av revisorer (Omval: revisorer sammankallande 2 år.
        Nyval: revisor ersättare 2 år)

  13.  Val av valberedning under 1 år (2 ledamöter varav en
        sammankallande och 1 ersättare)

  14.  Behandling av styrelsens förslag samt motioner (inga inkomna)

  15.  Medlemmarna har ordet (under denna punkt kan inga beslut
        fattas)

  16.  Mötet avslutas.

 

Kårsta den 2 februari 2017

Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.