A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Föreningen

PRO Kårsta

Möteslokal: Församlingsgården Kårstaby

 

Årsmöte 2018

Medlemmar i PRO Kårsta hälsas välkomna till stämman den 7 mars 2018.

Tid: 13.00  Plats: Församlingsgården i Kårstaby.

Möteshandlingar, förutom ekonomiska rapporter och valberedningens förslag, finns också på vår hemsida.

Efter stämman serveras en landgång, dricka, kaffe, te och kaka utan kostnad. 

Musikunderhållning: Mikael och Christoffer. Program: Musikresan

OBS var vänlig och ta med utskickade möteshandlingar till årsstämman.

Dagordning 

   1.   Årsmötet öppnas

   2.   Mötets stadgeenliga utlysande

   3.   Fastställande av röstlängd

   4.   Fastställande av dagordning

   5.   Val av mötesfunktionärer (ordförande och sekreterare)

   6.   Val av protokolljusterare tillika rösträknare

   7.   Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017

   8.   Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) 
         för 2017

   9.   Revisorernas berättelse för 2017

  10.   Beslut om ansvarsfrihet

  11.   Val av styrelse (Nyval: ordförande på 1 år, 2 ledamöter på 2 år.
          Omval: kassör på 2 år) se valberedningens förslag

  12.   Val av revisorer (Nyvall: revisor sammankallande på 1 år, revisor
          på 2 år, revisor ersättare på 2 år) se valberedningens förslag

  13.   Val av valberedning för 2018 (3 ledamöter varav en
          sammankallande)

  14.   Behandling av styrelsens förslag samt motioner (inga inkomna)

  15.   Medlemmarna har ordet (under denna punkt kan inga beslut
          fattas)

  16.   Mötet avslutas.

 

Kårsta den 7 februari 2018

Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.