A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Föreningen

Stadgar

Stadgar gällande föreningar, antagna vid PROs kongress den 12-14 juni 2015

§ 4 Föreningarna 

MOM 1 Verksamhet och verksamhetsområde Föreningarna har följande uppgifter:
• Sammanhållning och stöd mellan olika pensionärsgenerationer.
• Gemenskap mellan medlemmarna.
• Verksamhet som tillvaratar medlemmarnas intresse och leder till aktiviteter.
• Studier, friskvård och kulturell verksamhet.
• Medlemsrekrytering och medlemsvård. Förening omfattar geografiskt område eller intresseområde. Förening ska alltid tillhöra visst distrikt och har sitt säte i viss kommun. Föreningars anslutning till riksorganisationen sker genom distrikt. Förening har skyldighet att följa riksorganisationens stadgar och de beslut som fattas av dess kongress, styrelse och representantskap, beslut som fattas av distriktets årsmöte, höstmöte och styrelse, samt av samorganisationens årsmöte, höstmöte och styrelse

 MOM 2 Årsmöte Årsmöte hålls under första kvartalet och följande regler gäller då:
• Kallelsen ska ange vilka frågor som ska behandlas.
• Motion till årsmötet kan inlämnas av föreningens medlemmar vid den tid som styrelsen beslutar.
• Styrelse med ersättare och revisorer med ersättare ska väljas.
• Styrelsens och revisorernas berättelser ska behandlas och ställning ska tas till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna ska närvara vid årsmötet.
• Verksamhetsberättelsen ska vara undertecknad av styrelsens samtliga ledamöter. I verksamhetsberättelsen ingår resultaträkning och in- och utgående balansräkning. Redovisningen ska följa god redovisningssed. Räkenskapsår är kalenderåret.
• Årsmötet tillsätter en valberedning på minst tre personer, av vilka en ska vara sammankallande.
• I kommuner med endast en förening ska årsmötet eller höstmötet (se nedan) utse ledamöter och ersättare i kommunens pensionärsråd, KPR, för mandatperioden. Valbar till pensionärsråd ska vara mantalsskriven i kommun där uppdraget i KPR ska utföras.

MOM 3 Höstmöte Höstmöte hålls i november. Följande regler gäller då:
• Kallelsen ska ange vilka frågor som ska behandlas.
• Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget fastställs.
• Föreningens medlemsavgift för det kommande kalenderåret fastställs. Se även MOM 2, sista punkten.

MOM 4 Regler för omröstning Vid årsmöte, höstmöte och andra föreningsmöten som protokollförs fattas beslut med en röstmajoritet som är mer än hälften av de röster som avgetts. Omröstning är öppen. Vid val ska dock sluten omröstning ske när så begärs. Vid lika antal röster gäller, utom vid val, den mening som tjänstgörande ordföranden biträder. Vid lika antal röster vid val avgörs frågan genom lottning. Rösträtt får inte överlåtas.

MOM 5 Styrelsen Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör, sekreterare, studieorganisatör samt minst ytterligare en ledamot. Ordförande, kassör, sekreterare och studieorganisatör väljer årsmötet särskilt. Övriga funktioner fördelar styrelsen inom sig. Antalet ersättare beslutas av årsmötet. De inträder vid ledamots förhinder eller avgång i den ordning de blivit valda.

Årsmötet kan besluta att mandattiden ska vara två år och att ledamöterna ska avgå växelvis. Mandattiden för ersättare är ett år. Om ordföranden eller kassören avgår under mandattiden ska höstmötet eller annat protokollfört föreningsmöte snarast genomföra nyval. Beslut i styrelsen kräver att mer än hälften av tjänstgörande ledamöter är eniga. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Ordföranden ska ingå. Antalet ledamöter i arbetsutskottet ska vara mindre än hälften av styrelsens ledamöter. Styrelsen fastställer arbetsutskottets befogenheter.

MOM 6 Firmatecknare Föreningens styrelse utser de personer som ska teckna föreningens firma. Firmateckning ska för att vara giltig verkställas av två personer i förening. Styrelsen fastställer attest- och delegationsordning.

MOM 7 Medelsplacering Placering av föreningens tillgångar och förvaring av värdehandlingar beslutas av styrelsen. Placering är endast tillåten i bank eller motsvarande kreditinstitut som står under Finansinspektionens kontroll.

MOM 8 Revision Två revisorer utses samt ersättare för dessa. Ersättarna inträder vid revisors förhinder eller avgång i den ordning de blivit valda. Revisorernas uppgift är att granska styrelsens verksamhet och förvaltning samt föreningens räkenskaper. Revisionsberättelse lämnas till styrelsen inom en månad efter den dag verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning blivit tillgänglig för granskning. Revisionsberättelsen ska ta ställning till om resultaträkningen och balansräkningen kan fastställas samt om styrelsens ledamöter kan beviljas ansvarsfrihet för det kalenderår revisionen omfattar. Har styrelsen i verksamhetsberättelsen lämnat förslag till disposition av resultatet ska revisionsberättelsen även ta ställning till detta förslag. Mandattiden för revisorerna beslutas av årsmötet. Revisorerna ska närvara vid styrelsemöte när så behövs. Distriktet har rätt att företa revision i förening.

MOM 9 Sammanslagning av föreningar Förslag till sammanslagning av föreningar ska behandlas på medlemsmöte i samtliga föreningar det berör. I kallelse till mötet ska uppges vilka ärenden som står på dagordningen. Om en majoritet av mötesdeltagarna är emot en sammanslagning kan sammanslagning inte ske.

Vid sammanslagning av föreningar ska ansökan ske av nytt organisationsnummer.

MOM 10 Upplösning Förslag till upplösning av förening ska behandlas på två på varandra följande möten. Det ena mötet ska vara årsmöte. I kallelserna till mötena ska uppges vilka ärenden som står på dagordningen. Om antalet röster mot upplösning är minst tio vid båda mötena kan upplösning inte ske. Beslut om upplösning ska underställas riksorganisationens styrelse. Först efter tillstyrkan av riksorganisationens styrelse kan upplösningen verkställas. Om föreningen upplöses tillfaller dess handlingar och tillgångar distriktet. Om förening trots uppmaning inte fullgör sina skyldigheter mot PRO eller vägrar att följa stadgarna eller med stöd av stadgarna fattade beslut kan riksorganisationens styrelse besluta om föreningens upplösande.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.