A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om Föreningen

Protokoll fört vid årsmöte i Ranstaortens PRO förening tisdagen den 13 februari 2018 klockan 14:00 i Ransta bygdegård.

Närvarande, 49 medlemmar samt inbjudna gästerna Mats Engström från Riksbyggen Västerås och Håkan Dahlberg Relationsbyrån Västerås.

§ 1. Årsmötets öppnande.
Ordföranden Hans Falk öppnade årsmötet med att hälsa gästerna och mötesdeltagarna välkomna till årsmötet i en gråkall men vacker vinterdag.

§ 2. Parentation.
Ordföranden tände ett ljus på podiet och föreslog en tyst minut för de medlemmar som för alltid lämnat oss. De som lämnat oss under verksamhetsåret är, Öivind Bratås, Karin Larsson, Birger Svensson, Astrid Karlsson, Lennart Eriksson, Gull-Britt Johansson.

§ 3. Val av presidium.
Beslut: Till årsmötesordförande valdes Mats Engström, till att föra protokollet för årsmötet valdes Kjell Lindbom. Till att justera årsmötesprotokollet valdes Karl och Mona Hedberg.

§ 4. Fastställande av röstlängd.
Beslut: Aktuell medlemsförteckning utgör röstlängd.

§ 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. Kallelse har kungjorts på mer än på minst 10 ställen i Ransta med omnejd samt via datakommunikation, telefon, med mera minst 14 dagar före årsmötet.
Beslut. Kallelsen till årsmötet godkändes.

§ 6. Godkännande av dag och arbetsordning. Mötesordföranden föredrog dagordningen.
Beslut: Dag och arbetsordning godkändes.

§ 7. Ordförande läser rubrikerna i verksamhetsberättelsen och lämnar ordet fritt för kommentarer.
Beslut. Verksamhetsberättelsen för 2017 godkändes enhälligt.

§ 8. Ekonomisk berättelse för 2017. Kassören redogör övergripande för den ekonomiska berättelsen. Under 2017 har plusgirot avslutats, samtliga tillgångar i Nordea har överflyttats till Sala sparbank. Årets underskott blev 9632 kronor och 33 öre, beroende på att ersättningar från Sala kommun och ABF inte inkommit under 2017. Föreningens tillgångar är 222465 kronor. Kassören redogjorde även i korthet för 2018 år budget.
Beslut. Den ekonomiska berättelsen godkändes.

§ 9. Revisorernas berättelse. Berättelsen lästes av Gerd Johansson. Berättelsen gav vid handen att resultat och balansräkning skall fastställas samt att resultatet disponeras enligt förslaget. Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017 års verksamhet.
Beslut. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

§ 11. Val av ordförande.
Beslut. Hans Falk omvaldes 2 år, 2018-2019.

§ 12. Val av 2 styrelseledamöter 2 år.
Beslut. Sekreterare Kjell Lindbom omval 2 år, 2018-2019, Roger Frohm nyval 2 år, 2018-2019.

§ 13. Val av 3 ersättare i styrelsen.
Beslut. Lelle Johansson omval 1 år, 2018-2019, Kenneth Österberg omval 1 år, 2018-2019, Gerd Långhede omval 1 år, 2018-2019.

§ 14. Val av 2 revsorer 1 år.
Beslut. Gerd Johansson omval, Kerstin Esselin omval 2018.

§ 15. Val av 2 revisorsersättare 1 år.
Beslut. Sören Tapper omval, Monika Andersson omval 2018.

§ 16. Val av kontaktombud 2 år.
Beslut. Lelle Johansson omval 2018-2019.

§ 17. Val av 2 reseledare 1 år.
Beslut. Karin och Olle Forsgren 2018.

§ 18. Val av 5 ledamöter till festkommittèn.
Beslut. Yvonne Stjernlöf omval 2 år, 2018-2019, Rosita Gunnarsson omval 2 år, 2018-2019, Sonja Wallin omval 2 år, 2018-2019, Yvonne Sandvall nyval 2 år, 2018-2019, Karin Johansson nyval 1 år, 2018 resursledamot.

§ 19. Val av 2 tidningsreferenter 1 år.
Beslut. Kerstin Johansson omval 1 år, 2018, Roger Borlund nyval 1 år, 2018.

§ 20. Val av kontaktkommittè för skolan 2 år.
Beslut. Lelle Johansson 2 år, 2018-2019.

§ 21. Val av 4 ledamöter till Boulekommittèn 2 år.
Beslut. Karl-Erik Hedberg omval 2 år, 2018-2019, Per-Åke Cedervång omval 2 år, 2018-2019, Kjell Gunnarsson omval 2 år, 2018-2019, Karl Wallin omval 2 år, 2018-2019.

§ 22. Val av 3 ledamöter till Bingokommittèn.
Beslut. Yvonne Stjernlöf omval 2 år, 2018-2019, Rigmor Agemalm omval 2 år, 2018-2019, Lelle Johansson omval 2 år, 2018-2019.

§ 23. Val av 1 trafikombud 1 år.
Beslut. Håkan Göransson omval 2 år, 2018-2019.

§ 24. Val av 1 ombud till ABF 1 år.
Beslut. Bill Johansson omval 1 år 2018.

§ 25. Val av ansvarig för hemsidan 1 år.
Beslut. Kenneth Österberg omval 1 år, 2018.

§ 26. Val av 3 ledamöter till valberedningen 1 år.
Beslut. Göran Wallin, Monika Andersson, Göran Esselin 1 år. Sammankallande Göran Wallin.

§ 27. Rapporter. Gunilla Rotter informerar om verksamheten i Sala KPR som för stunden mest handlar om det som sker i Sala tätort, det blir bland annat en nybyggnation i Ängshagen och i lasarettsområdet. Mer om vad som KPR gör finns att läsa på Salas hemsida.

§ 28. Motioner. Inga motioner fanns att behandla.

§ 29. Frågor att ställa till styrelsen. Inga frågor ställdes.

§ 30. Avtackningar. Gunilla Bratås avtackades med blommor för ett förtjänstfullt arbete i festkommittèn, mötesordföranden erhöll en blombukett och föreningens ordförande erhöll ett presentkort som innehåller en flottfärd på sjön Storljusen.

§ 31. Årsmötets avslutande. Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat. Efter årsmötet serverades kaffe med semla, därefter försäljning av åror och utdelning av vinster.

Efter årsmötet höll Mats Engström Riksbyggen i Västerås och Håkan Dahlberg Relationsbyrån Västerås en information om den tänkta nybyggnationen av ett äldreboende i Ransta. Ett nytt möte med tjänstemän från Sala kommun och Riksbyggen kommer att ske den 9 mars i år. Något politiskt beslut om en byggnation har ännu inte tagits, tyvärr.

 

Protokolljusterare:
Karl-Erik Hedberg    Mona Hedberg

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.