A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om Föreningen

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll fört vid årsmöte i Ranstaortens PRO förening tisdagen den 12 februari 2019 klockan 14:00 i Ransta bygdegård.

Närvarande 56 medlemmar samt diakon Ronald Henriksson som inbjudits som gästtalare och ordförande för årsmötet.

§ 1. Årsmötets öppnande.

Ordföranden Hans Falk hälsade mötesdeltagarna och Ronald Henriksson hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet med ett distinkt klubbslag i bordet.

§ 2. Parentation.

Ordföranden tände ett ljus på bordet föreslog en tyst minut för att hedra de medlemmar som för alltid lämnat vår gemenskap. De medlemmar som lämnat oss under 2018 är, Birger Svensson, Roland Fredriksson och Gerd Johansson.

§ 3. Val av presidium.

Beslut. Till mötesordförande valdes Ronald Henriksson. Till att föra årsmötesprotokollet valdes Kjell Lindbom. Till justerare av protokollet valdes Yvonne Stjernlöf och Christina Wallin.

§ 4. Fastställande av röstlängd. Ordföranden föreslog att aktuell medlemsförteckning kan utgöra röstängd.

Beslutades enligt förslaget.

§ 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. Det har gjorts genom affischering på anslagstavlor samt upplysts i årsprogrammet.

Beslut. Kallelsen till årsmötet godkändes.

§ 6. Godkännande av dag och arbetsordning. Ordförande föredrog dag och arbetsordningen i sin helhet.

Beslut. Dag och arbetsordningen godkändes.

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018. Ordföranden läser rubrikerna i berättelsen. Inga frågor ställdes av mötesdeltagarna.

Beslut. Verksamhetsberättelsen för 2018 godkändes enhälligt. Berättelsen lades till handlingarna.

§ 8. Ekonomisk berättelse för 2018. Kassören redogör för resultat och balansräkningen och kommenterar vissa poster i densamma. Inga frågor ställdes av mötesdeltagarna.

Beslut. Den ekonomiska berättelsen godkändes enhälligt. Berättelsen lades till handlingarna.

§ 9. Revisorernas berättelse för 2018. Sören Tapper läste berättelsen.

Beslut. Årsmötet har tagit del av berättelsen. Berättelsen lades till handlingarna.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018.

Beslut. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den bedrivna verksamheten under 2018.

Val. Valberedningens sammankallande Göran Wallin redogör för namnförslag till uppdrag i föreningen.

§ 11. Val av kassör 2 år.

Beslut. Kenneth Gustafsson omval.

Val av studieorganisatör/styrelseledamot 2 år.

Beslut. Bill Johansson omval.

Val av två styrelseledamöter 2 år.

Beslut. Göran Esselin och Kerstin Johansson omval.

Val av tre ersättare i styrelsen 1 år.

Beslut. Lelle Johansson, Kenneth Österberg och Gerd Långhede omval.

Val av två revisorer 1 år.

Beslut. Christina Wallin och Thomas Dahlgren nyval.

Val av två revisorsersättare 1 år.

Beslut. Monika Andersson och Sören Tapper omval.

Val av kontaktombud 2 år.

Beslut. Sören Tapper omval.

Val av två reseledare 1 år.

Beslut. Olle Forsgren och Karin Forsgren omval.

Val av ledamöter till festkommittèn, fyra ledamöter 2 år, en ledamot 1 år.

Beslut. Monika Larsson, Rigmor Agemalm och Karin Forsgren omval, Bitte Nordin nyval 2 år. Lotta Dahlgren nyval 1 år.

Val av två tidningsreferenter 1 år.

Beslut. Kerstin Johansson och Roger Borlund omval.

Val av kontaktombud för skolan 2 år.

Beslut. Bill Johansson omval.

 

Val av tre ledamöter till Boulekommittèn 2 år.

Beslut. Ove Berglund, Torsten Oskarsson och Lelle Johansson omval.

Val av 3 ledamöter till Bingokommittèn 2 år.

Beslut. Rosita Gunnarsson, Gun Bohjort och Christina Wallin omval.

Val av en ordinarie ledamot och en ersättare i Sala KPR 1 år.

Beslut. Gerd Långhede ordinarie ledamot 1 år nyval, Roger Borlund ersättare 1 år nyval.

Val av ett trafikombud 2 år.

Beslut. Caj Aglert omval.

Val av ombud till ABF 1 år.

Beslut. Bill Johansson omval.

Val av ansvarig för hemsidan 1 år.

Beslut. Kenneth Österberg omval.

Val av tre ledamöter till valberedningen 1 år.

Beslut. Rigmor Agemalm, Eva Wedholm och Torgny Wedholm. Eva Wedholm sammankallande.

§ 12. Rapporter.

Beslut. Utgår.

§ 13. Motioner.

Beslut. Utgår.

§ 14. Frågor att ställa till styrelsen.

Beslut. Utgår.

§ 15. Avtackningar.

Karin Johansson ledamot av festkommittèn och Kerstin Esselin revisor har avsagt sig sina uppdrag och avtackades med blommor och applåder. Kerstin Esselin var förhindrad att delta, maken Göran emottog blommorna.

§ 16. Årsmötets avslutande.

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat. Ordföranden tackades med applåder och blommor. Därefter serverades kaffe med semla. Under kaffet berättade Ronald Henriksson om sin uppväxttid och om sitt arbete som diakon där han bland annat arbetat mycket med krishanteringar vid olyckor och katastrofer. Henriksson har även arbetat inom kriminalvården.

Gerd Långhede informerade om sysslor som kommunfixarna kan utföra till fromma för oss pensionärer.

Festkommittèn tackades med en applåd för god förplägnad. 6 nya medlemmar hälsades välkomna till vår förening nämligen, Margareta Norman, Sven-Olof Elisson, Marita och Karl Andersson, Sven-Erik och Gudrun Grahn.

 

 

Vid protokollet

 

Kjell Lindbom

 

 

Justeras Justeras

 

 

Yvonne Stjernlöf Christina Wallin

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.