A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om Föreningen

Historiken skrevs inför 50 års jubileumet 2009

Första årsmötet hölls i april 1959. Till ordförande valdes Carl Ranander, sekreterare Elis Karlsson och kassör Sven Harell. Medlemsantalet uppgick redan till 83 personer.

 Våra ordförande under tiden.

 

  • Foto saknas

Severin  Harell              

1959

Carl Rander ordf. Foto: Ransta Förr i Tiden 

  Carl Ranander

1960-1962

Foto saknas

Set Blom

1963-1964

Elsa Öberg ordförande 1965-1968. Foto: Sven Öberg

Elsa Öberg

1965-1968

Foto saknas

Erik Sjöman

1969-1972

Lisa Karlsson ordf.1973-1995. Foto: Ransta Förr i Tiden

Lisa Karlsson

1973-1995

Curt Swärdh Ordförande 1996-2007. Foto: Privat

Curt Swärdh

1996-2007

Sören Sennebring Ordf 2008- Goto: Göran Wallin

Sören Sennebring

2008-2013

 

 

 

1961

På förslag av Hjalmar Andersson, Tärna bildades detta år en blomsterfond. Blommor skulle skänkas till långvarigt sjuka, de äldsta födelsedagarna samt vid jordbegravningar. Kostnaderna för detta blev för stora och beslutet omprövades. Beslutet blev istället att lämna blommor endast vid 90-årsdagar och medlemmars bortgång. Medlemsantalet hade ökat till 101.

1962

Styrelsen för föreningen förändrades inte. Medlemsantalet hade fortsatt att växa och föreningen hade nu 109 medlemmar.

1963

Vid årets årsmöte fick föreningen en delvis ny styrelse med Set Blom som ordförande, sekreterare Elsa Öberg och Ernst Thulin kassör. Under året företogs en resa till Ingmarspelen i Nås. Medlemsantalet hade ökat till 112.

1964

Ett turbulent verksamhetsår då föreningen under samma styre som föregående år beslutade att begära utträde ur riksorganisationen. Man hade gjort bedömningen att medlemskapet enbart kostade pengar. Efter ett extra möte med påtryckningar från distrikt och Sala föreningen beslutade mötet att återkalla utträdesansökan. Dåvarande Tärna Kommun betalade detta år ut det första kommunala bidarget om 250:- till föreningen. Detta år gjorde föreningen en tredagars resa till norrland.

1965

Elsa Öberg valdes till föreningens första kvinnliga ordförande. Valfrid Almgren sekreterare i övrigt inga förändringar i styrelsen. Föreningen har fått hyresfria lokaler till sitt förfogande. Kommunala bidraget oförändrat. 19 nya medlemmar har tillkommit.

1966

Styrelsen oförändrad så när som på att en ny sekreterare valdes: Milda Kollén. Valter Larsson hade deltagit i en teaterkurs. Kommunala bidraget hade höjts till 500 kronor.

1967

Den gamla styrelsen fick fortsatt förtroende även för detta år. Föreningen hade lämnat 125:- i bidrag till statyn Såningsmannen vid Svärdsjö kyrka. Till U-hjälpen hade ett bidrag om 77 kronor överlämnats. Prosten Felix Boman sände sin hälsning med tack för gåvan.

1968

Inga förändringar i styrelsen. Engelbrekt Myrberg överlämnade en gåva till föreningen om 10 aktier á nominellt 100:- i Uddeholm AB.

1969

Föreningens 10:e verksamhetsår. Medlemsantalet är nu uppe i 136. Jubileumsfirande med inbjudna gäster, bl.a.T Norman från distriktet. Tillberga föreningen var inbjuden och svarade för dagens underhållning och överlämnade en blomstergåva. Sala Sparbank hade lämnat ett tillskott till föreningen om 500:- och Tärna kommun 500:- i bidrag även detta år. Ny ordförande Erik Sjöman, sekreterare Thure Malmström och kassör Ernst Thulin.

1970

Den stora händelsen detta år var kommunsammanslagningen med Sala kommun. Kommunens fyra PRO föreningar inlämnade en gemensam skrivelse till Saa kommun med ansökan om kommunalt bidrag. Bidarget från Tärna kommun hade utgått med oförändrat belopp. För första gången hade medlemsantalet minskat till 126.

1971

Styrelsen är oförändrad mot tidigare år. Första kommunala bidraget från storkommunen är 1500:- till föreningen. En gemensam skrivelse från PRO föreningarna hade insänts till kommunen med begäran om höjning av det kommunala bidraget från 1800:- till 2400:-.

1972

Vår begäran om höjt bostadsbidrag hade tillstyrkts av kommunen. Oförändrad styrelse.

1973

Ännu ett år med stor turbulens i föreningen. Årsmötet beslutade att ansluta föreningen till ABF. Detta medförde att ett stort antal medlemmar lämnade föreningen. Under året hade verksamheten bestått olika möten, representationer och studiecirklar. Ett besök på Lindgården i Kila var nytt för året. Till ny ordförande valdes Lisa Karlsson.

1974

Styrelsen för året består av Lisa Karlsson ordförande, sekreterare Erik Sjöman, kassör Ernst Thulin, Gottfrid Nilsson och Gunnar Karlsson, tärna. Oförändrat kommunalt bidrag. Länssparbanken hade också lämnat ett bidrag.

1975

Styrelsen för året är oförändrad. En kamratträff hade anordnats i Möklinta. Studiecirklarna har ökat och en försäljning med gott resultat hade ordnats. Det kommunala bidraget uppgick till 2250:-. Medlemsantalet hade åter ökat till 143.

1976

Styrelsen är oförändrad. Ny studieorganisatör är Anna-Lisa Eklund. Nytt för året var gökottan i Norrlund Tärna som sedan blev en tradition under lång tid. Föreningen var inbjuden till Möklinta PRO:s 20-års jubileum. Vi hade också inbjudit Möklinta till en kamratträff. Detta år gjordes en 4-dagars resa på Dalslands kanal. Medlemsantalet är 151.

1977

Den enda förändringen i styrelsen är att Martin Sandberg ersatt AL Eklund som studieorganisatör. Detta år bildas en ny pensionärsförening i Tärna med vår förre studieledare AL Eklund som ordförande (nuvarande Stortärna SPF). Föreningen tappar en del medlemmar till denna förening. Styrelsen var inbjuden till Sala PRO:s 20-års jubileum. Gymnastikgrupp och gitarrcirkel har bildats. Trots att en ny förening bildats har vi lyckats få 29 nya medlemmar.

1978

Ny sekreterare i föreningen är nu Eina Hallgren. Gymnastikgrupp har bildats även i Ransta. En sång och teatergrupp är nu igång. Medlemsantalet har ökat till 162.

1979

Efter 16 år i styrelsen avgick Ernst Thulin. Ny kassör Göte Andersson från Ranstaby, ny ledamot är Evy Snickars. Föreningen firade sitt 20:e verksamhetsår med inbjudna gäster. Ny för året var Påskfest för medlemmar som nu uppgick till 164. En resa till Göteborg gjordes under året.

1980

Inga förändringar i styrelsen. Under året pågick verksamhet med oförändrad kraft, många möten och fester med stort deltagarantal. Cirkelverksamheten var även den aktiv.

1981

Revisorerna Bertil Jansson och Nils Oskarsson avgick, Ragnar Eriksson Kängsbo och Axel Johansson Varmsätra valdes till nya, i övrigt inga förändringar. Detta år gjordes en resa till Höga Kusten.

1982

Styrelsen är oförändrad. Olof Berglund vald till ny revisor. Julfesten hade flyttats till Norrby. Styrelsen har under året deltagit i 30 års jubileum i Vittinge och 25 års jubileum i Sala. Till kommunala pensionärsrådet (KPR) valdes Lisa Karlsson. Den årliga resan gick till Åland.

1983

De enda förändringarna i styrelsen är att Martin Sandberg valdes till vise ordförande och Åke Holmberg till studieorganisatör.

1984

Återigen ett jubileum föreningen firar 25 år. Sala PRO:s teatergrupp underhöll med sång, musik och ett litet teaterstycke. Festen avslutades med dans. De flesta föreningar i östra länsdelen hade inbjudits till denna fest. Styrelsen är oförändrad.

1985

En teaterresa tillsammans med Möklinta PRO gick till Stockholm. En lyckad parkfest i Tärna bygdegård med 2 musicerande damer från Fjärdhundra samt Helmer Johansson och Gunnar Nässing.

1986

Vid årsmötet valdes Åke Holmberg till kassör och Elsa Holmberg till studieledare. I övrigt inga förändringar. Årets långresa gick till Öland.

1987

Evy Snickars avgick ur styrelsen. Lennart Gustavsson valdes till revisor. Rune Hedlund från distriktet representerade vid årsmötet. Resan detta år gick till Jämtland.

1988

Efter 10 år i styrelsen avgick Eina Hallgren. Hon fick som tack motta föreningens första förtjänsttecken. Ny sekreterare Per-Axel Gustavsson och ny revisor Åke Nilsson. Ett aktivt år på resefronten, resa till Botaniska trädgården i Uppsala och en 4-dagars resa till Norge och Kiåsen.

1989

Samtliga styrelsemedlemmar omvaldes utom Martin Sandberg som ersattes av Dagny Johansson. Årets stora händelse var föreningens 30 års jubileum med strålande fest i Norrby bygdegård. Alla föreningar i östra länsdelen samt distriktet och ABF var inbjudna. Gotland besöktes vid den årliga resan.

1990

Det mest märkbara detta år var besöket i Blekinge. Kronan på verket var besöket i Karlskrona och Amiralskyrkan där f.d. kyrkoherden i Kumla Ulf Hildingstam tog emot. Han visade kyrkan och bjöd på kaffe i församlingshuset.

1991

Inga förändringar i styrelsen. Förutom all sedvanlig verksamhet kan nämnas att den årliga resan gick till Bornholm.

1992

Styrelsen utgörs detta år av Lisa Karlsson ordförande, Inger Andersson vice ordf., Åke Holmberg kassör, PA Gustavsson sekreterare och Elsa Holmberg studieorg.. Övriga ledamöter, Lisa Eriksson, Barbro Johansson. Föreningen har varit inbjuden till Sala PRO:s 35 års fest och Vittinges 40 års jubileum. Långresan gick till Jylland.

1993

Styrelsen är oförändrad. Årets julfest hölls för första gången i Ranstaby nya hembygdsgård. Gemensam höstfest för Sala kommuns samtliga PRO-föreningar hölls i Sala Folkets Park.

1994

Nya ledamöter i den i övrigt oförändrade styrelsen är Curt och Sesse Svärdh. Anmärkningsvärt är att medlemsantalet minskar för vart år. 1979 var antalet medlemmar 164 och nu 20 år senare endast 67. Det lägsta någonsin – vi får hoppas på en vändning.

1995

Till ny vice ordf. valdes Curt Swärdh och ny ledamot Åke Eriksson i övrigt inga förändringar. Från distriktet deltog ombudsmannen Lars Aronsson för sista gången.

1996

Ovanligt för vår förening är ordförandebyte, men i år avgick Lisa Karlsson efter 23 år och till ny ordf. valdes Curt Svärdh Ransta. Lisa Karlsson kvarstår i styrelsen som vice ordf.

1997

Styrelsen omvaldes i sin helhet förutom studieorganisatör där Ingegerd Fredriksson nyvaldes. Stor Tärna SPF inbjöds till en trevlig fest i Ranstabys bygdegård. För underhållning svarade Krylbo Cabaré.

1998

I styrelsen nyvaldes Rune Jansson och Siv Dahlkvist som ny sekreterare i övrigt inga förändringar. En boulekommité bildades och flera spel startades. Nytt för året var ett gemensamt påskbord med lagad mat till allas belåtenhet. En omfattande syneförrättning har också genomförts i vårt område. Alla år har traditionsenligt genomförts Påsk – Sommar-Lucia och Julfest. Försäljning och alltid en långresa en eller två dagars. Föreningen har även deltagit i veteran vetartävlingen med varierad framgång. Ett antal studiecirklar har vi också haft i varje år.

1999

Detta föreningens 40:e verksamhetsår består styrelsen av Curt Svärdh ordf., Lisa Karlsson vice ordf., sekreterare Lily Jansson ny för året liksom Birgit Jonsson studieorganisatör, Sesse Svärdh, Åke Holmberg och Rune Jansson kvarstår sedan tidigare. Årsmötesgäst var Inga Thunell distriktets ordförande. 40-årsfirande firades med inbjudna gäster och många medlemmar. Medlemsantalet uppgick till 71. Årets resor hade gått till Kungsörs kyrka, Köpings bilmuseum och Malmön. 3-dagars resan gick till Helsingborg och nya Öresundsbron i Malmö. Den hemliga resan slutade Vadköping, Örebro och en båttur på Hjälmaren.

2000

Ett år med oförändrad styrelse. Medlemsantalet är på uppgång och har ökat med 3 personer till 74. Styrelsen har under året deltagit i distriktets årsmöte, Framtidsforum i Ramnäs, kassörskurs och en kurs om benskörhet. Föreningen har arbetat aktivt tillsammans med byalaget och ordnat påsk-midsommar och halloweenfest.

Julblommor har delats ut till medlemmar som på grund av sjukdom inte kunnat delta i verksamheten. En resa gick i år till myntmuseet i Avesta och Stora Skedvi kyrka och den hemliga resan till S:t Annas skärgård och ett besök vi Cappella Ecumencia.Föreningen har fortfarande förmånen att ha fria lokaler till träffar och ekonomin är god.

2001

Styrelsen består av Curt Svärdh ordf., Åke Holmberg vice ordf. Lilly Jansson Kassör och Rune Jansson, studieorg. Birgit Jonsson, Sesse Svärdh och Dagmar Andersson. Medlemsantalet är nu 71.

Under året har föreningen haft 3 kvartalsmöten i Kumla Församlingshem och 3 trivselträffar. Utöver detta har man haft sina sedvanliga fetser med många deltagare. Julfesten deltog 45 medlemmar.

Kassör, sekreterare och studieledare har genomgått utbildning vid PRO:s folkhögskola i Gysinge.

2002

Helt oförändrad styrelse i förhållande till föregående år. Medlemsantalet har åter ökat till 78.

Studie och fritidsverksamheten är livlig i föreningen och man har haft sycirklar, litteraturcirklar och sånggrupp. Sommartid spelas boule och vintertid bingo, bägge verksamheter uppskattade av många.

Med anledning av PRO:s 60 års firande har föreningen bjudit på kaffe vid Lindgården och Äldreboendet i Ransta. Föreningens 20 medlemmar över 80 har uppvaktats med julblommor.

Två endagars resor har gjorts till Eskilstuna och den hemliga resan till Forsbacka värdshus, Järnvägsmuseet i Gävle och Bodås Champinjonodlingar.

2003

Inga förändringar har skett i styrelsen. Medlemsantalet är nu uppe i 81. Den traditionsenliga sommarfesten hade för första gången flyttat till Lilly och Rune Janssons vackra Gustavsberg i Ransta.

Föreningen har haft deltagare i samtal med Sala kommun angående den sorgliga nedläggningen av det fina Äldreboendet i Ransta.

Den mångårige ordföranden Lisa Karlsson fyller 90 år och blir hedersmedlem i föreningen.

Reseverksamheten omfattar detta år 3 resor. Skinnarspelen i Malung och Gränna,Visingsö och den hemliga som slutade i Håsta Kvarn, Ulfhälls Herrgård och Tingsgårdens glas i Eskilstuna.

2004

OBS! att föreningen detta år har bytt namn till Ranstaortens PRO. Ny i styrelsen är Ann-Marie Nilsson. Medlemsantalet är nu 89.

Föreningen har under detta år deltagit i uttagningstävling i boule och gick till kvartsfinal. Resa till Kinateatern i Stockholm SVT, Cosmonova och hemlig resa till Gräsö och Öregrund.

Under året skänkte föreningen 1000:- till tsunami katastrofen i Asien.

Två medlemmar har deltagit i friskvårdskurs i Gysinge. Mötesverksamheten har varit livaktig. Fester och trivselträffar har varit välbesökta.

2005

Till ny viceordförande valdes Gerd Johansson Ransta och ny studieorganisatör Rolf Ernstsson Ransta övriga omvaldes vid årsmötet. Gerd Johansson representerade föreningen vid ordförandekonferensen i Gysinge. Rolf Ernstsson deltog i kurs för studieorganisatörer i Gysinge.

Två lag från föreningen placerade sig som etta och tvåa vid regionala bouletävlingar. Ett lag kom tvåa i distriktsfinalen. Föreningen är mycket framgångsrik i denna sport. Föreningen kommer att stå för större delen av kostnaderna för att iordningställa två nya banor vid Boulevi idrottsplats.

Numera har föreningen inte kostnadsfria lokaler och därför har man flyttat större delen av sina sammankomster till Stationskaffeét i Ransta. Hemliga resan gick i år till Övergrans gård, Steninge slott och Sigtuna. 26 äldre medlemmar fick detta år motta julblomma.

2006

Inga förändringar i styrelsen. Medlemsantalet är nu 88. Sju sammankomster har föreningen haft under året och styrelsen har haft 10 möten. Utöver detta har man haft sedvanliga fester vid påsk, lucia och jul.

Föreningen har detta år fått en fri plats vid studieorganisatörskursen i Gysinge. Detta för att man varit framgångsrik i försäljning av seniorlotter. Rolf Ernstsson deltog i denna kurs. Under året städade föreningen Ransta samhälle. Nya cirklar har tillkommit bl.a. ornitologi och akvarellmålning.

Resa till Åland,Cirkus i Stockholm med Mamma Mia och en hemlig resa till Nyköping och Södertälje. Åke och Elsa Holmberg uppvaktades för sitt 25 åriga medlemskap i föreningen och Lisa Karlsson för 35 år.

2007

Vid årsmötet valdes Per-Åke Cedervång till ny studieorganisatör, övriga ledamöter omvaldes. Medlemsantalet nu 99.

Föreningens boulelag segrade i distriktstävlingarna i Västmanland och gick till final spel i Gysinge. Föreningen tillsammans med Ransta IK arrangerade ortens Valborgsmässofirande detta år.

Hemliga resan gick till Ulla kvarn och Linnéträdgården i Uppsala och fortsatte sedan till Österbybruk, Örbyhus slott och Gimo. Julbordsresa med m/s Cinderella i november. Teaterresor till Oscars i Stockholm och Singing in the rain samt till Örebro och på kryss med Hjalmar. Medlemmar äldre än 80 år bjöds på utfärd till Sätra Brunn. Inte mindre än fyra medlemmar har uppvaktats på sina 90 årsdagar.

2008

Årsmötet valde en ny ordförande: Sören Sennebring, Ransta och ny ledamot Jan-Åke Johansson, Ransta, övriga omvaldes. Medlemsantalet var vid årets början 99 och vid dess slut 107. Ordförande har deltagit vid PRO:s kongress i Stockholm, distriktets årsmöte, mm.

Föreningen har även detta år städat Ranstas parker, gång och cykelvägar tillsammans med elever från skolan. Ranstaortens PRO och dess boulekommitté svarade ensamma för valborgsmässofirandet i Ransta. För första gången segrade Ranstas veteranvetarlag i såväl kommunala kampen som i distriktets tävlan. Regionaltävlingen i Norrsundet kom man på andra plats slagna endast av slutsegrarna i riksmästerskapet Borlänge.

Reseverksamheten detta år omfattade en hemlig resa till Kopparberg, Siggebohyttan och Nora. Två gånger under året gick resor till Åland. Medlemmar över 80 år bjöds detta år på en resa till Västerås sommarhem Björknäs i Kvicksund, 14 medlemmar deltog.

2009

Vid årsmötet valdes till ny kassör Gerd Johansson, vice ordf. Per-Åke Cedervång och till ny ledamot Kjell Åkesson, övriga ledamöter omvaldes. Medlemsantalet för tillfället 122.

Vid distriktets årsmöte fick föreningen motta pris för effektiv medlemsvärvning och bra lottförsäljning. I distriktets verksamhet håller föreningens sig väl framme. Sala kommun samorganisation besätts posterna som ordf., sekr. och studieorganisatör av medlemmar från vår förening.

Kommunens KPR är vi representerade av Rigmor Agemalm med Birgitta Kollander som ersättare. I distriktstyrelsen är vår ordf. invald som ersättare. Bouleverksamheten år som vanligt i topp i alla tävlingar och vid årets Möklinta vecka hembars segern av Ransta lag 2 med Kalle Hedberg, Kalle och Sonja Wallin.

 

Sammanfattning:

Detta har varit en tillbakablick över vad som hänt i vår förening och dess 50 åriga historia. Vad har gjort oss till den framgångsrika förening som vi är? Svaret är nog enkelt att föreningen inte är för stor och att vi därigenom lyckats skapa en mycket god kamratanda. Något som vi skall vara mycket rädda om och försöka utveckla ytterligare.

 

Textförfattare Sören Sennebring / Redigering G.Wallin

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.