A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Remissyttrande över översyn av grundskyddet för pensionärer

Remissyttrande över Ds 2018:8 Översyn av grundskyddet för pensionärer – inriktning för ett nytt grundskydd (Dnr S2018/01589/SF) Pensionärernas Riksförbund (PRO), Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG), Svenska KommunalPensionärernas Förbund (SKPF) samt SPF Seniorerna har bjudits in att yttra sig över rubricerad departementsskrivelse och lämnar följande gemensamma yttrande.

2018-06-08 Utredningens förslag kan ge ett välbehövligt tillskott till de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna, men detta rör sig om ett fåtal människor. Merparten av pensionärerna berörs marginellt eller inte alls. Förslagen löser inte problemen med ekonomisk utsatthet bland en bred grupp pensionärer, och är därmed otillräckliga. Därtill saknas förslag och analys på lång sikt. Vi anser att det är orimligt att förslagen kommer att medföra förlorare. Flera av utredningens förslag riskerar dessutom att innebära att systemet blir än mer krångligt och svårt att överblicka. De föreslagna förändringarna inom bostadstillägget kommer inte att innebära att äldre får bättre möjligheter att kunna bo tillgängligt, vilket riskerar att leda till sämre livskvalitet och onödiga offentliga utgifter för vård och omsorg. 

Det s k respektavståndet minskar som effekt av förslagen, värdet av arbete som grund för pensionen utraderas och pensionssystemet i sin helhet uppfattas därmed som än mindre rättvist och legitimt. För att åstadkomma förändringar som leder till en ökad ekonomisk trygghet bland pensionärer räcker det inte heller att se över grundskyddet utan analysen och förslagen måste omfatta hela pensionssystemet. Det är vår bestämda mening att pensionssystemet måste ses över i sin helhet.

Ladda ned hela remissyttrandet här.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.