A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Sju tips inför EU-valet - så kan du ställa krav på partierna

EU-parlamentet i Strasbourg. EU-parlamentet i Strasbourg.

Valet till EU-Parlamentet genomförs 26 maj i Sverige. Här är sju konkreta tips på frågor att ställa till partierna inför valet. Vad som är viktigt är att vi inte ska nöja oss med allmänna ord och fraser om att kandidaterna kommer att arbeta för äldres rättigheter och välbefinnande. Genom de sju punkterna kan vi göra frågorna lite mer konkreta.

2019-03-22 Valet till EU- Parlamentet genomförs under maj månad i alla unionens länder men varje land bestämmer själv hur detta val ska organiseras.
Via vårt nordiska samverkansorgan, Nordiska Samarbetskommittén, är PRO medlem i AGE Platforme Europe, en europeisk paraplyorganisation av pensionärs – och seniororganisationer. AGE Platforme har inför valet gjort en extra satsning på att engagera medlemsorganisationerna i olika valaktiviteter. I år är det många som anser att valet är särskilt viktigt mot bakgrund av vad som händer i många EU länder. AGE lyfter också fram att makten för EU- Parlamentet har ökat över åren. Det har förvandlats från en mer konsultativ församling till ett riktigt parlament med lagstiftningsmakt. Följande punkter kan sammanfatta denna makt.

  • Lagstiftningen i form av direktiv och förordningar
  • Budgetmakt. Budgeten beslutas gemensamt av parlamentet och Ministerrådet
  • Tillsynsmakt. Parlamentet utövar tillsyn över alla EU:s institutioner. Det kan godkänna eller avvisa nomineringar av kommissionärer och i slutändan få hela kommissionen att avgå.
  • Egna resolutioner, där man efterfrågar särskilda lagstiftningsinsatser eller tar ställning i frågor där parlamentet inte har beslutanderätt. Dessa ställningstaganden har i första hand betydelse för att markera parlamentets inställning.

Många av de beslut som fattas av EU, gäller såväl ministerråd som parlament, har betydelse för de nationella parlamenten. Varje land i EU och även länder med särskilda avtal med unionen, måste ta hänsyn till vad EU beslutat om och anpassa sin lagstiftning efter detta.

Varför är valet särskilt viktigt i detta år. Samtidigt med den ökande makten för parlamentet, skärps också de politiska konflikterna. Högernationalistiska krafter vill beskära den positiva roll EU kan spela för att skapa mer jämlika villkor inom och mellan nationerna i unionen. EU är inte längre endast en marknad för varor, tjänster, arbetskraft och kapital, utan strävar även efter att förbättra levnadsvillkoren för invånarna i unionen. Grunden för det nya samarbetet benämns den sociala pelaren. Denna syftar inte till att ersätta medlemsländernas olika system för social välfärd. Tanken är istället att länderna, genom årliga jämförelser med varandra, ska utveckla och förbättra medborgarnas sociala trygghet. 

AGE verktyg för det europeiska valet- några verktyg och tips för att engagemanget i valet

AGE har utarbetar ”Toolkit for the European Elections 2019” som finns att hämta på deras hemsida. Som en del i detta kit finns ett underlag med sju punkter inför EU-valet

Underlag inför EU-valet 26 maj

AGE Platforme Europe samlar fler än 140 nationella organisationer av äldre. I ”Manifesto for the European Elections 2019”, lyfter den fram sju områden som särskilt viktiga för oss pensionärer inför valet till EU- Parlamentet. Dessa är gemensamma för äldre i hela unionen.  Därutöver finns naturligtvis viktiga nationella frågor.

Det finns ett stort värde i att vi kan gå samman i hela EU och peka ut områden som har betydelse för äldre personer. Vi ska kräva besked av kandidaterna i valet hur de ser på dessa områden och på deras ambitioner att arbeta för dem.

Nedan har vi översatt AGE Platformes mål och krav till svenska. Vi har tagit bort några av dem för att anpassa underlaget lite bättre till svenska förhållanden. AGE Platforme hänvisar också en hel del till enskilda EU-direktiv och andra regelverk. Ett par av dessa har vi med här, resten är borttagna. Vad vi bör ta reda på är hur kandidaterna till EU- Parlamentet vill bidra till mer åldersvänliga länder i Unionen.

För mer information finns detta Manifesto for the European Elections 2019, i det ovan nämnda toolkit

1. Att förbättra äldres rättigheter genom att bekämpa ålderism och åldersdiskriminering

Det finns förslag till direktiv som omfattar likvärdig behandling av alla personer när det gäller varor och service. Vill du/ni verka för att ett sådant direktiv antas?

Vill du/ ni bevaka att FN:s konvention om att förhindra all form av diskriminering av kvinnor och de satsningar på jämlikhet mellan könen som EU genomför, även omfattar äldre kvinnor? Om du/ ni svarar ja, ge gärna exempel på vad du/ ni vill göra inom området.

Kommer du/ ni ge stöd till arbetet på FN nivå gällande en konvention eller liknande för att stärka äldre personers mänskliga rättigheter?

2. Att möjliggöra ett livslångt perspektiv på arbete och skapa arbetsmarknader som kan inkludera fler

Kan du/ ni ge stöd till arbetet med direktiv och rekommendationer på EU nivå som gäller jämlikhet i arbetslivet för äldre personer och stöd för äldre vid arbetslöshet? Om du/ ni svarar ja utveckla gärna svaret med att ange lite mer hur du/ ni vill arbeta med frågan.  Vill du/ ni också stödja arbetet för regler inom EU, som stärker anhörigvårdares och andra informella vårdares ställning, genom bland annat pensionsgarantier och försäkringsskydd? Kommer du/ ni verka för att äldre personers kunskaper och färdigheter inom arbetslivet tas tillvara på ett bättre sätt än idag genom att bekämpa åldersdiskriminering i arbetsliv och yrkesutbildning/fortbildning? Ange gärna på vilket sätt nu/ ni vill göra det.

3. Att verka för goda pensioner och inkomster för äldre kvinnor och män

Vill du/ ni medverka till att ett ramdirektiv för goda inkomster och pensioner antas av EU- Parlamentet?

Vill du/ ni medverka till en Europeisk Strategi för att minska könsskillnader i löner, karriärmöjligheter och pensioner?

Vill du/ ni se starkare skydd inom EU för att människor får ett gott socialt stöd i alla former av anställningar?

4. Att skydda rätten till att leva och bli äldre i värdighet genom personcentrerad hälsovård och äldreomsorg.

Vill du/ ni medverka till att EU ställer krav på en god äldreomsorg där man lyfter fram grundläggande principer och kunskapsbaserade rekommendationer för äldreomsorg och stöd till äldre?

Ska EU ha särskild tillsyn över den privata sektorns roll inom äldreomsorg vad gäller kvalitet och privata kostnader för servicen? Bör EU kunna reglera denna växande marknad?

Vill du/ ni verka för att EU antar en Aktionsplan för att bekämpa vanvård/ vanskötsel av äldre inom vården och omsorgen? 

Vill du/ ni också verka för att personalens och anhörigvårdares villkor lyfts fram och förbättras genom initiativ av EU?

5. Att skapa förutsättningar för ett aktivt liv i hälsa för kvinnor och män i alla åldrar? 

Vill du/ ni stödja program och andra initiativ på EU-nivå för att främja äldres hälsa och välbefinnande? Ange på vilket sätt du/ ni ska verka för detta. Kan det inkludera extra medel från EU:s budget? 

Ska EU ta någon form av initiativ för att bekämpa äldres ensamhet?

6. Att skapa förutsättningar för att varor, boenden och service bättre anpassas till äldres behov 

Vill du/ ni medverka i arbetet med att stärka lagstiftning, initiativ och standardisering på EU nivå vad gäller tillgänglighet till ett allt mer digitaliserat samhälle? 

Inom EU talas om en Silverekonomi och en strategi för denna för att utveckla tillgängliga och prisvärda produkter och service för att främja ett gott åldrande. Vill du/ni medverka i detta arbete? Vad bör EU utveckla i en sådan strategi?

Anser du/ ni att EU ska medverka till att anslå fondmedel för att utveckla åldersvänliga miljöer på lokal och regional nivå?

7. Att göra det möjligt för äldre medborgare att delta fullt ut i det sociala kulturella och demokratiska livet och att understödja livslångt lärande för att underlätta förutsättningarna att bli involverade i livets aspekter. 

Kommer du/ ni verka för att EU Parlamentet blir en central plats för att diskutera frågor rörande likvärdiga rättigheter för alla åldrar och solidaritet mellan generationerna, genom att stödja att det upprättas grupper med ansvar för dessa frågor? Vill du/ni kämpa mot ålderism i den politiska sfären och uppmuntra äldre personer att ställa upp som kandidater vid lokala, nationella och EU-val? Vill du/ ni verka för att EU tar initiativ att minska det digitala gapet mellan åldersgrupperna? Ange gärna på vilket sätt EU bör minska gapet?

Under våren kommer också en artikel publiceras om valet som är undertecknad av de organisationer inom NSK som verkar inom ett EU-land. I artikeln lyfter vi fram de ovan nämnda punkterna samt uppmanar väljarna att delta i valet.  Vad som är viktigt är att vi inte ska nöja oss med allmänna ord och fraser om att kandidaterna kommer att arbeta för äldres rättigheter och välbefinnande. Genom de sju punkterna från AGE kan vi göra frågorna lite mer konkreta.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.